Guardian Angel Icon 3D Orthodox Wood Carved.
Virgin Mary of Perpetual Help Wooden Carved icon Chriatian gift.
Guardian Angel
ICON WOOD JESUS CHRIST GOD THE LORD ALMIGHTY
Orthodox Wood Carved.
St Andrew the Apostle Icon 3D
Our Lady 3D Orthodox Wood Carved Icon.
Orthodox Wood Carved Icon
Guardian Angel
Guardian Angel
ICON WOOD ST NICHOLAS THE WONDERWORKER CARVED

Законодавчі акти та відомчі інструкції 2005 року

Legal acts and departmental instructions 2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.01.2005р. № 1

Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1

Наказ Державної митної служби України від 4 січня 2005 року № 1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 р. за №66/10346

Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної митної служби України

від 15 листопада 2005 року № 1105,

від 3 липня 2006 року № 550,

від 7 грудня 2007 року № 1032,

від 29 липня 2008 року № 821,

від 16 жовтня 2008 року № 1155

Додатково див. лист Державної митної служби України від 16 жовтня 2007 року № 11/4-31/10530-ЕП

Відповідно до статті 70 Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-IV, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 605-р “Про делегування Держмитслужбі права на визначення форми та порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1” та з метою визначення форми уніфікованої митної квитанції МД-1, випадків застосування митними органами уніфікованої митної квитанції МД-1, а також вимог до її заповнення

НАКАЗУЮ:

Затвердити Порядок застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі - Порядок), що додається.

Департаменту податків та тарифного регулювання (Шейко О. Л.) і Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 Управлінню матеріально-технічного забезпечення (Тимофеєв В. С.) забезпечити виготовлення бланків уніфікованої митної квитанції МД-1 і додаткового аркуша до неї в чотиримісячний строк після державної реєстрації цього наказу.

Управлінню інформаційного забезпечення та митної статистики (Ніколайчук О. О.) у двомісячний строк після державної реєстрації цього наказу привести у відповідність до вимог Порядку програмно-інформаційний комплекс “Квитанція МД-1”.

Внести зміни до абзацу другого пункту 1.3 Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Держмитслужби України від 05.12.2003 № 835, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за №1186/8507, виклавши його у такій редакції: “Заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі - квитанція МД-1) здійснюється відповідно до порядку, встановленого Держмитслужбою України”.

Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 09.10.98 № 635 “Про затвердження Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1” (зі змінами та доповненнями), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.12.98 за №796/3236.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби А. Д. Войцещука.

Голова Служби М. М. Каленський

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України від 4 січня 2005 р. № 1

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 р. за № 66/10346

ПОРЯДОК

застосування уніфікованої митної квитанції МД-1

(У тексті Порядку слова та цифри “відповідно до Класифікатора видів податків, зборів та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби України від 19.02.2001 № 101” замінено словами та цифрами “відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.12.2005 № 1201, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 22.12.2005 за № 1552/11832” згідно з наказом Державної митної служби України від 29 липня 2008 року № 821)

Загальні положення

.1У цьому Порядку терміни “валютні цінності”, “товари”, “транспортні засоби”, “підприємство”, “уповноважена особа” вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України та Декреті Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

Інші терміни й поняття вживаються в таких значеннях:

платежі - установлені законодавством податки й збори (обов’язкові платежі), що справляються митним органом під час митного оформлення переміщуваних через митний кордон України товарів; плата за митне оформлення товарів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу (далі - плата за митне оформлення товарів); плата за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів (далі - плата за зберігання);

(абзац третій пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 29.07.2008 р. № 821)

справляння платежів - нарахування й прийняття митним органом сум платежів згідно із законодавством.

.2Уніфікована митна квитанція МД-1 (далі - УМК) застосовується під час здійснення таких операцій:

прийняття на зберігання митним органом товарів відповідно до законодавства;

справляння митним органом з фізичних осіб та підприємств платежів, якщо законодавством не передбачено складання вантажної митної декларації на переміщувані через митний кордон України товари;

справляння митним органом з фізичних осіб грошової застави у випадках, установлених законодавством.

.3Бланк УМК, форма якого наведена в додатках 1 - 3 до цього Порядку, є документом суворої звітності. Бланк додаткового аркуша до УМК, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку, не є документом  суворої звітності.

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 07.12.2007 р. № 1032)

.4Роздрукована електронна форма УМК застосовується замість бланка УМК виключно при сплаті єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон або підрозділах митного оформлення у разі можливості внесення відповідних сум через відділення уповноваженого банку або списанні сум єдиного збору, унесеного як передоплата, з депозитного рахунку митного органу, відкритого в органах Держказначейства.

Застосування роздрукованої електронної форми УМК здійснюється відповідно до розділу 3 цього Порядку.

(пункт 1.4 у редакції наказу Державної митної служби України від 07.12.2007 р. № 1032)

.5Кожний бланк УМК складається з трьох самокопіювальних аркушів, виготовлених друкарським способом, з однаковими серією й номером. Графи “Сума чи вартість, грн.”, “Сума, грн.”, “Усього (літерами)” зазначених самокопіювальних аркушів зафарбовано: першого аркуша - рожевим кольором, другого - блакитним, третього - жовтим.

.6Бланки УМК замовляються у вигляді квитанційних книжок, що складаються з 25 зброшурованих бланків УМК (далі - квитанційна книжка).

.7Бланк додаткового аркуша складається з трьох самокопіювальних аркушів, виготовлених друкарським способом.

.8Облік, зберігання бланків УМК, зброшурованих у квитанційні книжки, ведуться у порядку, визначеному Державною митною службою України.

.9Посадова особа відділу фінансів та бухгалтерського обліку завіряє в загальному відділі митного органу другий аркуш кожного бланка УМК у квитанційній книжці шляхом проставлення в спеціально відведеному місці бланка гербової печатки митного органу.

.10Бланки додаткових аркушів до УМК, отримані митними органами в порядку централізованого постачання, оприбутковуються й зберігаються на складі митного органу до моменту їх видачі в експлуатацію.

 .11Бланки додаткових аркушів до УМК видаються зі складу митного органу посадовим особам, уповноваженим керівником митного органу на здійснення операцій, зазначених в п. 1.2 цього Порядку, із застосуванням бланків УМК, звітування про використання бланків УМК (далі - уповноважені особи митного органу), або керівникам структурних підрозділів митних органів, яким ці особи підпорядковані.

.12Видача квитанційної книжки здійснюється, виходячи з обсягів роботи кожної уповноваженої особи митного органу, які визначаються керівником митного органу, для забезпечення її безперебійної роботи.

.13Після повного використання квитанційної книжки треті аркуші УМК і додаткових аркушів до неї, анульовані бланки УМК у строк, що не перевищує п’яти робочих днів від дня закінчення квитанційної книжки, повертаються уповноваженою особою митного органу до відділу фінансів та бухгалтерського обліку. Зазначені бланки й аркуші подаються в порядку збільшення номерів.

.14Треті аркуші УМК і додаткових аркушів до неї, анульовані бланки УМК формуються в книжки й прошиваються посадовою особою відділу фінансів та бухгалтерського обліку митного органу. На останній сторінці сформованої книжки зазначається інформація про кількість аркушів, яка завіряється підписами керівника і головного бухгалтера та гербовою печаткою митного органу.

.15У разі значної віддаленості митних постів, пунктів пропуску від місця розташування митного органу дозволяється здійснювати видачу нових квитанційних книжок, додаткових аркушів до УМК, прийняття третіх аркушів УМК, анульованих бланків УМК через інших уповноважених посадових осіб митного органу. Перелік таких осіб затверджується наказом митного органу.

.16Дозволяється повернення до відділу фінансів та бухгалтерського обліку митного органу неповністю використаної квитанційної книжки у випадках:

звільнення або переведення уповноваженої особи митного органу на іншу посаду, не пов'язану з оформленням УМК;

відсутності на складі митного органу достатньої кількості квитанційних книжок для безперебійної роботи всіх уповноважених осіб.

 .17Видача відділом фінансів та бухгалтерського обліку митного органу частково використаної квитанційної книжки здійснюється в загальному порядку.

.18Квитанційні книжки, отримані уповноваженими особами митного органу безпосередньо у відділі фінансів та бухгалтерського обліку митного органу або через інших уповноважених осіб для особистого використання в оперативній роботі, не підлягають додатковому обліку з боку цих осіб.

.19Заповнення уповноваженими особами митного органу бланків УМК і додаткових аркушів за наявності можливості здійснюється з використанням програмно-інформаційного комплексу (далі - ПІК) “Квитанція МД-1”.

.20ПІК “Квитанція МД-1” і база даних УМК митного органу використовуються митними органами для здійснення контролю за правильністю справляння за УМК платежів і грошової застави, аналізу й прогнозування обсягів надходжень до Держбюджету України.

.21Інформація про оформлені УМК передається митним органом до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС Держмитслужби України) протягом чотирьох годин після оформлення УМК.

За відсутності належних умов для застосування ПІК “Квитанція МД-1” уповноваженій посадовій особі митного органу безпосередньо під час оформлення УМК дозволяється вносити інформацію про оформлені протягом робочої зміни УМК до бази даних УМК митного органу за допомогою ПІК “Квитанція МД-1” і передавати її до ЄАІС Держмитслужби України протягом чотирьох годин після закінчення робочої зміни.

.22Управління інформаційного забезпечення та митної статистики, використовуючи канали оперативного зв’язку, забезпечує посадовим особам митного органу в межах їх повноважень доступ до ЄАІС Держмитслужби України.

.23Перелік посадових осіб, які мають право вносити інформацію про оформлені УМК до бази даних УМК митного органу, використовувати ПІК “Квитанція МД-1” для заповнення УМК, формувати із застосуванням цього ПІК звіти, а також передавати до ЄАІС Держмитслужби України інформацію про оформлені протягом певного періоду УМК, затверджується наказом митного органу.

  .24Відповідальність за внесення до бази даних УМК митного органу інформації про оформлені УМК, за дотримання строків її передання до ЄАІС Держмитслужби України покладається на керівників митних органів.

.25УМК і в потрібній кількості додаткові аркуші оформлюються за кожною із зазначених у пункті 1.2 цього Порядку операцією, при цьому:

а) у разі одночасного прийняття на зберігання від однієї фізичної особи або підприємства товарів - окремо на:

продовольчі товари;

промислові товари;

дорогоцінне каміння (у тому числі дорогоцінне каміння органогенного утворення), напівдорогоцінне каміння; товари з вмістом дорогоцінного каміння (у тому числі дорогоцінного каміння органогенного утворення), напівдорогоцінного каміння; товари, виготовлені з металу, який має зовнішні ознаки одного з дорогоцінних металів; товари з дорогоцінних металів з вставками дорогоцінного каміння;

транспортні засоби;

валюту України;

іноземну валюту I групи згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129) (далі - постанова НБУ від 04.02.98 № 34);

іноземну валюту II, III груп згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою НБУ від 04.02.98 № 34;

платіжні документи та інші цінні папери;

банківські метали згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою НБУ від 04.02.98 № 34;

б) у разі одночасного прийняття від однієї фізичної особи сум належних платежів і грошової застави - окремо на:

 платежі;

грошову заставу.

.26Аркуші оформлених посадовою особою митного органу УМК і додаткових аркушів (за наявності) розподіляються в такому порядку:

а) перші аркуші:

у разі прийняття на зберігання митним органом товарів (крім валютних цінностей) передаються після закінчення робочої зміни разом з останніми на склад митного органу, але не пізніше наступного робочого дня;

у разі прийняття на зберігання валютних цінностей передаються після закінчення робочої зміни разом із цінностями до каси митного органу, але не пізніше наступного робочого дня;

у разі справляння платежів і грошової застави (якщо вони не сплачені через уповноважений банк) передаються після закінчення робочої зміни разом із готівкою до каси митного органу, але не пізніше наступного робочого дня;

у разі оформлення УМК для справляння з підприємства платежів, кошти в рахунок яких сплачено підприємством на відповідний рахунок митного органу в безготівковий спосіб, а також у разі внесення фізичними особами належних сум грошової застави або сплати належних платежів через відділення вповноваженого банку передаються до відділу фінансів та бухгалтерського обліку митного органу;

б) другі аркуші видаються фізичній особі або особі, уповноваженій підприємством;

в) треті аркуші залишаються в уповноваженої особи митного органу до повернення їх у встановленому порядку у відділ фінансів та бухгалтерського обліку митного органу після закінчення квитанційної книжки.

.27Бланки УМК вважаються зіпсованими в разі:

пошкодження під час використання ПІК “Квитанція МД-1”;

допущення помилки або виправлення під час заповнення посадовою особою митного органу графи “Сума чи вартість, грн.”;

 механічних пошкоджень бланка, що призвели до його незадовільного стану;

виявлення типографських помилок.

.28Зіпсовані бланки УМК та додаткових аркушів підлягають анулюванню шляхом перекреслення всіх аркушів УМК по діагоналі лінією, над якою вчиняється напис “Анульовано”, що завіряється під лінією перекреслення підписом уповноваженої особи митного органу, що здійснила анулювання УМК, і відбитком її особистої номерної печатки.

.29Справлені за УМК суми платежів і грошової застави у випадках, установлених законодавством, перераховуються до Державного бюджету України відділом фінансів та бухгалтерського обліку митного органу на підставі поданого відділом митних платежів митного органу реєстру належних до перерахування податків і зборів, сплачених за УМК, форму й порядок подання якого затверджено наказом Держмитслужби України від 28.12.99 № 864 “Про затвердження Положення про відділ митних платежів регіональної митниці, митниці прямого підпорядкування, митниці” (зі змінами й доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.01.2000 за № 50/4271.

Порядок оформлення УМК і додаткових аркушів

.1Усі аркуші УМК і додаткові аркуші до неї заповнюються уповноваженою особою митного органу.

.2Під час використання додаткових аркушів на бланку УМК у спеціально визначеному для цього місці після слова “Заповнено” зазначається загальна кількість використаних до УМК додаткових аркушів.

.3У визначених для цього місцях бланка УМК зазначаються:

напрямок переміщення через митний кордон України товарів шляхом проставлення позначки “Х” в одній з відповідних клітинок “в’їзд”, “виїзд”;

найменування митниці (регіональної митниці);

код митного підрозділу згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 № 335 (зі змінами);

 (абзац четвертий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 03.07.2006 р. № 550)

дата заповнення УМК;

прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, з якої справляються зазначені в УМК платежі чи грошова застава або від якої приймаються на зберігання митним органом зазначені в УМК товари. Назва підприємства - у разі використання УМК для справляння з підприємства належних платежів або у разі прийняття від нього на зберігання митним органом товарів;

ідентифікаційний номер платника податку за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів (далі - ДРФО) (за наявності) - для фізичних осіб, що не є суб’єктами підприємницької діяльності, при цьому у верхньому правому куті УМК закреслюються слова “за ЄДРПОУ або”. У разі використання УМК для справляння належних платежів з підприємства-резидента або в разі прийняття на зберігання митним органом товарів такого підприємства зазначається його код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) і відповідно закреслюються слова “або за ДРФО”. Якщо зазначені в УМК фізична особа або підприємство не є резидентами України, то код за ДРФО чи ЄДРПОУ не проставляється;

місце проживання фізичної особи, з якої справляються зазначені в УМК платежі чи грошова застава або від якої приймаються на зберігання митним органом зазначені в УМК товари. Місцезнаходження підприємства - у разі використання УМК для справляння належних платежів з підприємства або в разі прийняття від нього на зберігання митним органом товарів;

установлені Національним банком України на день оформлення УМК курси іноземних валют у разі справляння за УМК належних платежів чи грошової застави;

вид операції, під час здійснення якої оформлюється УМК, шляхом проставлення позначки “Х” в одній із клітинок перед словами “Прийнято на зберігання митницею”, “Сплачено платежів”, “Прийнято грошову заставу”;

підстава оформлення УМК відповідно до вимог законодавства;

суми, одержані в результаті складання відповідно даних рядків у графах “Сума чи вартість, грн.” і “Сума, грн.” УМК, після слів “Усього (цифрами)”. Після слів “Разом (цифрами)” - суми, одержані в результаті складання відповідно даних рядків граф “Сума чи вартість, грн.” і “Сума, грн.” УМК і всіх додаткових аркушів до неї. Після слів “Усього (літерами)”

 зазначаються літерами суми, зазначені після слів “Разом (цифрами)” відповідно під графами “Сума чи вартість, грн.” і “Сума, грн.”.

Усі аркуші УМК і додаткові аркуші до неї підписуються уповноваженою особою митного органу, яка оформила УМК, і фізичною особою або особою, уповноваженою підприємством. При цьому особа, уповноважена підприємством, підписує аркуші УМК і додаткові аркуші до неї, виключно якщо зазначену в УМК суму платежів сплачено готівкою. Якщо цю суму сплачено підприємством на відповідний рахунок митного органу в безготівковому порядку, то особа, уповноважена підприємством, не підписує зазначені аркуші.

Підпис уповноваженої посадової особи митного органу обов’язково засвідчується відбитком її особистої номерної печатки.

.4У разі відмови фізичної особи або особи, уповноваженої підприємством, підписати аркуші УМК і додаткові аркуші до неї, уповноважена особа митного органу, що здійснює оформлення УМК, вчиняє напис “Від підпису відмовився” в місці, визначеному для підпису фізичної особи або вповноваженої підприємством особи. Цей напис завіряється підписами посадової особи митного органу, яка здійснює оформлення УМК, і двох інших посадових осіб митного органу або свідків (у разі наявності в робочій зміні відповідного підрозділу митного органу менше трьох посадових осіб).

.5На кожному додатковому аркуші в спеціально визначеному місці проставляється номер УМК, до якої ці додаткові аркуші додаватимуться.

Графи “N з/п”, “Найменування”, “Код за УКТЗЕД”, “Одиниця виміру”, “Кількість”, “Сума чи вартість, грн.”, “Вид”, “Основа нарахування”, “Ставка”, “Сума, грн.” заповнюються в порядку, установленому для аналогічних граф УМК. Особливості заповнення цих граф залежно від операцій, під час здійнення яких застосовується УМК, зазначено в розділах 4 - 9 цього Порядку.

Напроти слів “Усього (цифрами)” під графами “Сума чи вартість, грн.” і “Сума, грн.” зазначаються суми, одержані в результаті складання даних рядків відповідних граф додаткового аркуша. Після слів “Усього (літерами)” зазначаються літерами суми, зазначені напроти слів “Усього (цифрами)” під відповідними графами.

У графі “Підстава оформлення МД-1” зазначається вид операції (прийняття на зберігання митним органом товарів або справляння платежів,

 або прийняття грошової застави) відповідно до позначки “Х” у лівій нижній частині УМК.

.6Незаповнені графи й рядки УМК і додаткових аркушів прокреслюються.

.7У разі допущення помилки при оформленні УМК та/або додаткових аркушів неправильний запис перекреслюється й поряд учиняється новий запис. Додатково на бланку УМК або додаткового аркуша, на якому допущено помилку, у вільному від граф місці вчиняється напис “Виправленому вірити”. Напис “Виправленому вірити” на всіх аркушах УМК і додаткових аркушах засвідчується підписом уповноваженої особи митного органу, що здійснює оформлення УМК, відбитком її особистої номерної печатки й підписом фізичної особи або особи, уповноваженої підприємством.

.8У разі допущення помилки в графі “Сума чи вартість, грн.” бланка УМК або додаткового аркуша цей бланк підлягає анулюванню в порядку, визначеному п. 1.28 цього Порядку.

Особливості застосування роздрукованої електронної форми УМК

.1У разі внесення відповідних сум єдиного збору через відділення уповноваженого банку або списання сум єдиного збору, унесеного як передоплата, з депозитного рахунку митного органу, відкритого в органах Держказначейства, використовується роздрукована електронна форма УМК.

.2Роздрукована електронна форма УМК заповнюється у двох примірниках з обов’язковим оформленням повідомлення для відділення уповноваженого банку згідно з розділом 10 цього Порядку.

.3Нумерація роздрукованої електронної форми УМК здійснюється в такому порядку:

У полі “Серія” зазначаються перші три цифри коду митниці відповідно до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.2006 № 335, четверта - літера - позначення року митного оформлення за такою таблицею:

Рік

Символ

Рік

Символ

Рік

Символ

2008

А

2017

Л

2026

Х

2009

Б

2018

М

2027

Ц

2010

В

2019

Н

2028

Ч

 

2011

Г

2020

П

2029

Ш

2012

Д

2021

Р

2030

Щ

2013

Е

2022

С

2031

Ю

2014

Ж

2023

Т

2032

Я

2015

И

2024

У

   

2016

К

2025

Ф

   

Поле “Номер” складається із семи символів, з яких:

перші два - останні дві цифри дев’ятизначного коду підрозділу митного оформлення згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 № 335;

третій - сьомий символи - реєстраційний номер за журналом реєстрації УМК, починаючи з одиниці.

Наприклад, нумерація першої роздрукованої електронної форми УМК, оформленої у відділі митного оформлення в пункті пропуску “Маринівка” Амвросіївської митниці в 2008 році, буде такою: Серія 701А Номер 0400001.

.4Заповнення інших граф роздрукованої електронної форми УМК здійснюється відповідно до цього Порядку.

.5Реквізити квитанції банку, що підтверджує сплату єдиного збору (платіжного доручення про внесення передоплати на депозитний рахунок митного органу, відкритого в органах Держказначейства), друкуються в графі “Найменування предметів”. В електронну форму ці реквізити вносяться до графи “Документи” за кодом згідно з Класифікатором документів, що затверджується Держмитслужбою України.

.6Після прийняття відповідної суми єдиного збору відділенням уповноваженого банку фізичній особі або особі, уповноваженій підприємством, видається квитанція, що підтверджує сплату коштів, у двох примірниках з підписом і печаткою касира.

.7Розподіл роздрукованих електронних форм УМК здійснюється у такому порядку:

перший примірник разом із повідомленням і квитанцією відділення уповноваженого банку залишається у справах митного органу;

другий примірник разом із квитанцією відділення уповноваженого банку видається фізичній особі або особі, уповноваженій підприємством.

.8Інформація до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України передається митним органом у тому самому порядку, що й для квитанцій МД-1.

(Порядок доповнено новим розділом 3 згідно з наказом Державної митної служби України від 07.12.2007 р. № 1032, у зв’язку з цим розділи 3 - 10 вважати відповідно розділами 4 - 11)

Особливості заповнення граф УМК і додаткових аркушів у разі прийняття митним органом на зберігання товарів (крім валютних цінностей)

.1У разі прийняття митним органом товарів (крім валютних цінностей) на зберігання в УМК і додаткових аркушах заповнюються графи “№ з/п”, “Найменування”, “Код за УКТЗЕД”, “Одиниця виміру”, “Кількість”, “Сума чи вартість, грн.”.

.2У графі “№ з/п” зазначаються порядкові номери найменувань товарів, які приймаються на зберігання за УМК.

.3У графі “Найменування” зазначаються найменування товарів, їх відмінні ознаки, вид упаковки й кількість місць.

При прийнятті на зберігання дорогоцінного каміння (у тому числі дорогоцінного каміння органогенного утворення) й напівдорогоцінного каміння, товарів, виготовлених із дорогоцінних металів або металу, який має зовнішні ознаки одного з дорогоцінних металів, зазначаються їх найменування й проба для товарів з відповідних металів (за наявності).

У разі неможливості визначення належності металу, з якого виготовлені товари, до дорогоцінного робиться примітка “з металу жовтого кольору” чи “з металу білого кольору”.

.4У графі “Код за УКТЗЕД” зазначається код товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - код товару за УКТЗЕД). У разі неможливості визначення 10-значного коду товару за УКТЗЕД на момент прийняття товару на зберігання митним органом у графі “Код за УКТЗЕД” дозволяється зазначати лише 6-значний код товару за УКТЗЕД або не зазначати його взагалі (наприклад, у разі прийняття на зберігання речовини невідомого складу, виробів з металу, який має ознаки дорогоцінного). У таких випадках у графі “Код за УКТЗЕД” учиняється напис “Потребує додаткового визначення”.

.5У графі “Одиниця виміру” зазначаються основна й нижче додаткова одиниці виміру товарів за УКТЗЕД.

.6У графі “Кількість” зазначається кількість товарів відповідно в основній і додатковій одиницях виміру згідно з УКТЗЕД.

.7У графі “Сума чи вартість, грн.” зазначається вартість товарів кожного найменування, заявлена фізичною особою (особою, уповноваженою підприємством) або визначена відповідною уповноваженою посадовою особою митного органу.

.8На зворотному боці другого аркуша УМК у спеціально визначеному місці:

уповноважена особа митного органу, яка здійснює оформлення УМК, зазначає адресу й телефон митного органу та кінцевий термін зберігання ним товарів;

фізична особа або особа, уповноважена підприємством, в полі “Службові відмітки” після слів “З порядком зберігання товарів (у тому числі валютних цінностей) ознайомлений” вчиняє підпис і зазначає дату оформлення УМК.

Особливості заповнення граф УМК і додаткових аркушів у разі прийняття митним органом на зберігання валютних цінностей

.1У разі прийняття митним органом на зберігання валютних цінностей в УМК і додаткових аркушах заповнюються графи “№ з/п”, “Найменування”, “Кількість”, “Сума чи вартість, грн.”, “Основа нарахування”.

.2У графі “№ з/п” зазначаються порядкові номери:

найменування валют згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою НБУ від 04.02.98 № 34, окремо за кожним номіналом купюр;

найменування платіжних документів та інших цінних паперів;

найменування банківських металів.

.3У графі “Найменування” зазначаються:

найменування валют згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою НБУ від 04.02.98 № 34, за кожним номіналом купюр;

 найменування платіжних документів та інших цінних паперів із зазначенням номінальної вартості кожного;

найменування банківських металів із зазначенням проби.

.4У графі “Кількість” зазначається кількість валютних цінностей за кожним найменуванням і номіналом валют, платіжних документів та інших цінних паперів, а також за кожним найменуванням банківських металів.

При прийнятті на зберігання валюти в цій графі зазначається кількість купюр.

При прийнятті на зберігання банківських металів у цій графі зазначається їх загальна вага.

.5У графі “Сума чи вартість, грн.” зазначається номінальна вартість валютних цінностей у гривневому еквіваленті за кожним найменуванням.

У графі “Основа нарахування” зазначаються відповідні курси іноземної валюти, установлені Національним банком України на день оформлення УМК.

.6На зворотному боці другого аркуша УМК у спеціально визначеному місці:

уповноважена особа митного органу зазначає адресу й телефон митного органу та кінцевий термін зберігання ним товарів;

фізична особа або особа, уповноважена підприємством, у полі “Службові відмітки” після слів “З порядком зберігання товарів (у тому числі валютних цінностей) ознайомлений” вчиняє підпис і зазначає дату оформлення УМК.

Особливості заповнення граф УМК і додаткових аркушів у разі справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) на переміщувані через митний кордон України товари

.1У разі справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) на товари, що переміщуються через митний кордон України й згідно з законодавством підлягають оподаткуванню, в УМК і додаткових аркушах заповнюються графи “№ з/п”, “Найменування”, “Код за УКТЗЕД”, “Одиниця виміру”, “Кількість”,

 “Сума чи вартість, грн.”, “Вид”, “Основа нарахування”, “Ставка”, “Сума, грн.”.

.2У графі “№ з/п” зазначаються порядкові номери товарів, за які сплачуються податки й збори (обов'язкові платежі), передбачені законодавством.

.3У графі “Найменування” зазначаються найменування товарів, їх опис і відмінні ознаки, які впливають на визначення коду товару за УКТЗЕД і його митної вартості (технічні й основні комерційні характеристики, стандарт, ТУ, сорт, марка, модель, артикул, розмір, комерційна й фірмова назви). Під час митного оформлення транспортного засобу додатково в цій графі зазначаються ідентифікаційний номер транспортного засобу, номер кузова, номер шасі (рами), загальна кількість місць, уключаючи місце водія, тип двигуна, робочий об’єм циліндрів, транспортний засіб новий чи такий, що був у використанні, рік випуску, вантажопідйомність (для вантажних автомобілів), тип транспортного засобу (міський, позаміський) для автомобілів, призначених для перевезення 10 осіб і більше, уключаючи водія.

.4У графі “Код за УКТЗЕД” зазначаються коди товарів за УКТЗЕД.

При справлянні податків і зборів (обов’язкових платежів) з товарів, що переміщуються через митний кордон України в супроводжуваному або несупроводжуваному багажі, коди товарів за УКТ ЗЕД зазначаються на рівні 4-х знаків, крім підакцизних товарів.

(пункт 6.4 розділу 6 доповнено абзацом другим згідно з наказом Державної митної служби України від 15.11.2005 р. № 1105)

.5У графі “Одиниця виміру” зазначаються основна й нижче додаткова одиниці виміру товарів кожного найменування згідно з УКТЗЕД.

.6У графі “Кількість” зазначається вага брутто/нетто товарів кожного найменування або кількість товарів відповідно до додаткової одиниці виміру згідно з УКТЗЕД.

.7У графі “Сума чи вартість, грн.” зазначається митна вартість цих товарів за кожним найменуванням у валюті України.

.8У графі “Вид” зазначається для кожного найменування товарів код виду податку або збору відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.12.2005 № 1201, зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за № 1552/11832, що підлягає справлянню.

.9У графі “Основа нарахування” зазначаються вартість та/або кількісні показники товару за кожним найменуванням, які є основою для нарахування відповідного виду податку або збору.

.10У графі “Ставка” зазначається розмір ставки відповідного виду податку або збору (іншого обов’язкового платежу).

.11У графі “Сума, грн.” зазначаються відповідні суми, що підлягають сплаті.

Особливості заповнення граф УМК у разі справляння єдиного збору

.1У разі справляння єдиного збору заповнюються графи УМК “№з/п”, “Найменування”, “Одиниця виміру”, “Кількість”, “Вид”, “Основа нарахування”, “Ставка”, “Сума, грн.”.

.2У графі “Найменування” вчиняється запис “Єдиний збір”.

.3У графі “Одиниця виміру” зазначається вид транспортного засобу, що переміщується через митний кордон України.

.4У графі “Кількість” зазначається кількість транспортних засобів.

У графі “Вид” проставляється код єдиного збору відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.12.2005 № 1201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за № 1552/11832.

.5У графі “Основа нарахування” зазначаються дані, на підставі яких здійснюється розрахунок суми єдиного збору (кількість залізничних вагонів, довжина маршруту тощо).

.6У графі “Ставка” зазначається розмір ставки єдиного збору, установлений законодавством.

.7У графі “Сума, грн.” зазначається загальна сума єдиного збору (з урахуванням додаткової плати за кожний кілометр проїзду автомобільними дорогами України автомобільним транспортом, що має перевищення встановлених розмірів, загальної маси, основних навантажень та (або) габаритних параметрів).

.8Дозволяється за однією УМК справляння загальної суми єдиного збору з підприємства під час одночасного переміщення через митний кордон України декількох транспортних засобів.

У разі використання в цьому випадку додаткових аркушів графи “№з/п”, “Найменування”, “Код за УКТЗЕД”, “Одиниця виміру”, “Кількість”, “Сума чи вартість, грн.”, “Вид”, “Основа нарахування”, “Ставка”, “Сума, грн.” додаткові аркуші заповнюються в порядку, установленому для аналогічних граф УМК.

.9У разі справляння єдиного збору за вантажною митною декларацією УМК для цих завдань не використовується.

Особливості заповнення граф УМК у разі справляння плати за митне оформлення товарів або плати за зберігання

(назва глави 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 29.07.2008 р. № 821)

.1У разі справляння плати за митне оформлення товарів або плати за зберігання в УМК заповнюються графи “№ з/п”, “Найменування”, “Вид”, “Основа нарахування”, “Ставка”, “Сума, грн.”.

(пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 29.07.2008 р. № 821)

.2У графі “Найменування” вчиняється запис “Плата за митне оформлення товарів” або “Плата за зберігання товарів і транспортних засобів”.

При справлянні плати за зберігання у графі “Найменування” зазначаються також номер і дата документа, за яким товари розміщено на складі митного органу.

(пункт 8.2 у редакції наказу Державної митної служби України від 29.07.2008 р. № 821)

.3У графі “Вид” зазначається код плати за митне оформлення товарів або плати за зберігання відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.12.2005 № 1201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за № 1552/11832.

 (пункт 8.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 29.07.2008 р. № 821)

.4У графі “Основа нарахування” зазначаються:

кількість годин роботи посадових осіб митного органу - при справлянні плати за митне оформлення товарів;

кількість днів зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу, починаючи з одинадцятого дня такого зберігання, знак множення “х” та інші дані, на підставі яких здійснюється розрахунок (кількість піддонів, кубічних метрів, транспортних засобів), - при справлянні плати за зберігання.

(пункт 8.4 у редакції наказу Державної митної служби України від 29.07.2008 р. № 821)

.5У графі “Ставка” проставляється розмір ставки плати за митне оформлення товарів або плати за зберігання.

(пункт 8.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 29.07.2008 р. № 821)

.6У графі “Сума, грн.” зазначається сума плати за митне оформлення товарів або плати за зберігання.

(пункт 8.6 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 29.07.2008 р. № 821)

.7Справляння з підприємства плати за митне оформлення товарів за УМК здійснюється шляхом списання митним органом відповідних сум коштів із сум попередньої оплати у разі перерахування їх підприємством на відповідний рахунок митного органу.

(абзац перший пункту 8.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 29.07.2008 р. № 821)

Оформлення УМК у цьому разі здійснюється згідно з вимогами пунктів 8.1 - 8.6 цього Порядку.

Особливості заповнення граф УМК і додаткових аркушів у разі справляння з фізичних осіб грошової застави

 .1У разі справляння грошової застави в УМК і додаткових аркушах заповнюються графи “№ з/п”, “Найменування”, “Код за УКТЗЕД”, “Одиниця виміру”, “Кількість”, “Сума чи вартість, грн.”, “Вид”, “Основа нарахування”, “Ставка”, “Сума, грн.”. Заповнення цих граф здійснюється відповідно до пунктів 6.2 - 6.11 цього Порядку.

.2На зворотному боці другого аркуша УМК у полі “Службові відмітки” вчиняється запис “Грошова застава повертається за умови виконання зобов’язань перед митним органом у строк до ___________”.

(конкретна дата)

Якщо фізична особа, з якої справляється грошова застава, інформує посадову особу митного органу, яка здійснює оформлення УМК, про міжнародний пункт пропуску, через який планується здійснити вивезення зазначених в УМК товарів, додатково в полі “Службові відмітки” зазначається митний орган, у зоні діяльності якого цей пункт пропуску розташовано, і дата очікуваного вивезення.

Відповідний запис засвідчується підписом фізичної особи.

.3У разі необхідності внесення сум у рахунок доплати грошової застави, УМК і додаткові аркуші заповнюються з дотриманням вимог пунктів 9.1, 9.2 цього Порядку. У вільному місці на зворотному боці першого аркуша УМК і в полі “Службові відмітки” на зворотному боці другого аркуша УМК вчиняється запис “Доплата грошової застави повертається за умови виконання зобов’язань перед митним органом у строк до _____________”. (конкретна дата)

.4Посадова особа митного органу після нарахування сум грошової застави або доплати грошової застави заповнює повідомлення для відділення вповноваженого банку за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку.

.5Повернення грошової застави здійснюється відповідно до пунктів 10.5 - 10.8 цього Порядку про повернення прийнятих на зберігання митним органом валютних цінностей.

Прийняття митним органом на зберігання товарів і їх повернення

.1При прийнятті на зберігання товарів і розміщенні їх на складі (у касі) митного органу комірником (касиром) митного органу на зворотному боці першого й третього аркушів УМК у спеціально визначеному місці проставляються його підпис і прізвище й дата прийняття товарів на зберігання.

 .2Повернення товарів зі складу (з каси) митного органу здійснюється після відповідного письмового звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи або особи, уповноваженої підприємством) в установлені законодавством строки до митного органу, що прийняв на зберігання ці товари, на підставі резолюції на цій заяві керівника митного органу або особи, що його заміщує, за умови пред’явлення фізичною особою (уповноваженою нею особою або особою, уповноваженою підприємством):

других аркушів УМК і додаткових аркушів (за наявності);

паспорта (іншого документа, що посвідчує особу) і нотаріально завіреного відповідного доручення (якщо звертається уповноважена особа).

Другі аркуші УМК і додаткових аркушів після повернення товарів залишаються у справах митного органу.

.3При поверненні товарів зі складу (з каси) митного органу на зворотному боці другого аркуша УМК у полі “Службові відмітки” посадовою особою, що здійснює митне оформлення, або комірником (касиром) митного органу:

(абзац перший пункту 10.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 16.10.2008 р. № 1155)

вчиняється запис “Видано”;

проставляється дата видачі товарів, підпис і прізвище.

.4Повернення товарів (крім валюти України) може бути здійснене виключно тим митним органом, що прийняв їх на зберігання.

.5Повернення валюти України може бути здійснене будь-яким митним органом після пред’явлення фізичною особою (уповноваженою нею особою або особою, уповноваженою підприємством) другого аркуша УМК.

.6За умови наявності на відповідному рахунку митного органу необхідної для повернення суми валюти України, митний орган, який здійснив видачу валюти України фізичній особі (уповноваженій нею особі або особі, уповноваженій підприємством), не пізніше наступного дня після повернення фізичній особі (уповноваженій нею особі або особі, уповноваженій підприємством) валюти України надсилає митному органу, що прийняв на зберігання валюту України, лист-повідомлення із зазначенням у ньому прізвища власника валюти України (уповноваженої ним особи), номера відповідної УМК, дати повернення, загальної суми повернутої  валюти України, а також реквізитів митного органу, на рахунок якого потрібно зробити відповідні перерахування.

.7За відсутності на відповідному рахунку митного органу необхідної для повернення суми валюти України, митний орган не пізніше ніж на наступний робочий день після пред’явлення посадовій особі митного органу другого аркуша УМК надсилає митному органу, що прийняв на зберігання валюту України, лист-повідомлення із зазначенням у ньому прізвища власника валюти України (уповноваженої ним особи), номера відповідної УМК, а також реквізитів рахунку, на який потрібно зробити відповідні перерахування.

Повернення валюти України в цьому разі здійснюється після надходження на відповідний рахунок митного органу належної суми.

.8Контроль за надходженням валюти України на відповідний рахунок митного органу, яким здійснено повернення валюти України (якому пред’явлено другий аркуш УМК для повернення валюти України) від митного органу, яким прийнято валюту України на зберігання, здійснює відділ фінансів та бухгалтерського обліку митного органу.

.9На зворотному боці другого аркуша УМК у полі “Підтвердження фізичної особи (уповноваженої нею особи) про одержання товарів (у тому числі валютних цінностей)” фізична особа, зазначена в УМК, або вповноважена нею чи підприємством особа під час одержання товарів (у тому числі валютних цінностей) зі складу (з каси) митного органу вчиняє запис “Отримано”, після слів “Підпис фізичної особи (уповноваженої особи)” вчиняє підпис і зазначає дату їх отримання. Посадова особа, що здійснює митне оформлення, або комірник (касир) митного органу на зворотному боці другого аркуша УМК після слів “Паспортні дані” зазначає серію й номер пред’явленого паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли його видано, а в разі звернення вповноваженої нею або підприємством особи - також реквізити відповідного доручення.

(пункт 10.9 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 16.10.2008 р. № 1155)

.10У разі повернення товарів безпосередньо фізичній особі, зазначеній в УМК, посадова особа, що здійснює митне оформлення, або комірник (касир) митного органу зобов’язаний ретельно перевірити ідентичність підписів цієї особи на лицьовому й зворотному боках другого аркуша УМК з підписом в паспорті.

(пункт 10.10 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 16.10.2008 р. № 1155)

.11У разі втрати фізичною особою - резидентом другого аркуша УМК повернення товарів здійснюється за її письмовою заявою на ім’я керівника митного органу, до якої додаються довідка з місця проживання цієї особи, копії сторінок паспорта (іншого документа, що посвідчує особу). Уповноважена особа митного органу перевіряє ідентичність підписів у паспорті (іншому документі, що посвідчує особу) та заяві. Ця заява, довідка й копії сторінок паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), де зазначено прізвище, підпис фізичної особи, ким і коли видано документ, місце проживання (за наявності), залишаються у справі митного органу, уповноважена особа якого здійснила видачу товарів.

Фізична особа - нерезидент в цьому разі подає посадовій особі митного органу письмову заяву про повернення товарів на ім’я керівника митного органу, копії сторінок паспорта (іншого документа, що посвідчує особу). Заява, копії сторінок паспорта (іншого документа, що посвідчує особу) залишаються у справах митного органу, уповноважена особа якого здійснила видачу товарів.

.12Якщо фізична особа, зазначена в УМК, відмовилася підписати аркуші УМК, повернення їй товарів здійснюється на підставі відповідної резолюції начальника митного органу або особи, що його заміщує, на письмовій заяві цієї особи про повернення товарів на ім’я керівника митного органу.

При поданні письмової заяви фізична особа повинна пред’явити паспорт (інший документ, що посвідчує особу).

Заява фізичної особи з резолюцією начальника митного органу (особи, що його заміщує) і копії сторінок паспорта (іншого документа, що посвідчує особу) залишаються у справах митного органу.

.13У разі втрати другого аркуша УМК особою, уповноваженою підприємством, повернення підприємству товарів здійснюється відповідно до пункту 10.11 цього Порядку. Замість заяви особи, уповноваженої підприємством, про повернення товарів може бути подано заяву керівника цього підприємства на ім’я начальника митного органу.

Інші положення

 .1Повідомлення для відділення вповноваженого банку за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку (далі - Повідомлення), заповнюється в такому порядку:

Після слів “Прийняти від” зазначається прізвище, ім’я, по батькові:

фізичної особи, що переміщує через митний кордон України товари (транспортні засоби), при ввезенні яких на митну територію України законодавством України передбачено сплату платежів або внесення грошової застави;

особи, уповноваженої підприємством, у разі справляння платежів з підприємства.

Над словами “сума літерами” зазначається літерами загальна сума коштів, що підлягає сплаті.

Після слів “у т. ч. (за видами платежів)” зазначаються код виду платежу відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.12.2005 № 1201, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за № 1552/11832, і цифрами сума, що підлягає сплаті за цим видом платежу.

Після слів “Повідомлення заповнив” зазначаються прізвище, ініціали та проставляється підпис уповноваженої особи митного органу, яка заповнила повідомлення.

Після умовного скорочення і знака “МД-1 №” зазначається номер УМК, яка оформляється для сплати відповідних платежів.

.2Повідомлення видається уповноваженою особою митного органу фізичній особі (особі, уповноваженій підприємством) для сплати зазначеної в ньому суми до відділення вповноваженого банку.

.3На підставі Повідомлення, підписаного вповноваженою особою банку, з відповідною відміткою про сплату зазначених у ньому сум уповноважена особа митного органу видає фізичній особі (особі, уповноваженій підприємством) другі аркуші УМК і додаткових аркушів (за наявності).

.4У разі неможливості внесення фізичною особою (особою, уповноваженою підприємством) необхідних коштів готівкою до відділення вповноваженого банку Повідомлення не заповнюється, а ці кошти  приймаються посадовою особою митного органу й після закінчення зміни передаються нею до каси митного органу.

При отриманні цих грошових коштів касиром у лівій нижній частині на першому й третьому аркушах УМК проставляються відмітка “СПЛАЧЕНО”, підпис і дата.

.5Повідомлення (за наявності) додається до першого аркуша УМК.

Заступник директора Департаменту

податків та тарифного регулювання -

начальник Управління податків та зборів О. Л. Шейко

Додаток 1

до Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1

 Зворотний бік 1-го аркуша уніфікованої митної квитанції МД-1

 

до каси

 

Прийнято

 

_______________________________________

(підпис і прізвище посадової особи митного органу, дата)

 

на склад

 

Додаток 2

до Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1

Зворотний бік 2-го аркуша уніфікованої митної квитанції МД-1

Прийняття товарів (у тому числі валютних цінностей) на зберігання митним органом

Зазначені в цій квитанції товари (у тому числі валютні цінності) зберігаються до “___” ____________ 20__ р. або протягом строку, визначеного законодавством, і повертаються власникові або вповноваженій особі (згідно з дорученням, завіреним відповідно до законодавства) після пред’явлення паспорта й цього аркуша квитанції.

 Пересилання прийнятих на зберігання товарів (у тому числі валютних цінностей) митниці не здійснюють.

Про бажану дату одержання товарів (у тому числі валютних цінностей), прийнятих на зберігання за цією квитанцією, фізична особа або вповноважена особа повинна попередити митницю не менш ніж за 3 робочі дні до цієї дати.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.02.2005р. №10-22/0806-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

та митниць

Про окремі питання кваліфікації порушень митних правил при переміщенні громадянами транспортних засобів.

До Держмитслужби надходять запити, зокрема, Глухівської, Кіровоградської митниць, щодо:

1.можливої кваліфікації дій громадян-резидентів та нерезидентів у випадках виявлення фактів користування громадянами-резидентами транспортними засобами, тимчасово ввезеними громадянами-нерезидентами;

переміщення громадянами-нерезидентами транспортних засобів на підставі документів, що підтверджують право користування цими транспортними засобами, термін дії яких закінчився, або які не легалізовано в консульських установах України за кордоном.

У зв’язку з викладеними питаннями роз’яснюємо наступне.

Відповідно до ст. 11 Закону України від 13.09.01 № 2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” тимчасово ввезені громадянами-нерезидентами транспортні засоби не можуть бути передані у володіння або користування іншим особам.

Тому у випадку виявлення факту користування громадянином-резидентом транспортним засобом, тимчасово ввезеним громадянином-

 нерезидентом, розгляду підлягає питання про наявність в діях останнього складу порушення митних правил, передбаченого ст. 336 Митного кодексу України.

При складанні протоколу про порушення митних правил за відсутності правопорушника врахуванню підлягають положення пункту 6.2.4 Методичних рекомендацій щодо провадження у справах про порушення митних правил, затверджених наказом Держмитслужби від 30.12.04 № 936.

У випадках виявлення фактів переміщення громадянами-нерезидентами транспортних засобів на підставі документів, що підтверджують право користування цими транспортними засобами, термін дії яких закінчився, або які не легалізовано в консульських установах України за кордоном, слід враховувати наступне.

Документи, термін дії яких закінчився, не є підробленими, отриманими незаконним шляхом, не містять неправдивих відомостей і тому не відносяться до категорії документів, подання яких митному органу як підставу для переміщення товарів чи транспортних засобів тягне за собою відповідальність, передбачену ст. 352 Митного кодексу України.

Слід враховувати, що відповідно до п. 18 Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 25.06.99 № 393, механічні транспортні засоби, на які відсутні документи, що підтверджують правомірність володіння або користування ними, не підлягають пропуску на митну територію України.

Необхідності легалізації документів, що підтверджують право користування транспортними засобами, в консульських установах України за кордоном для громадян-нерезидентів законодавством України не передбачено.

Таким чином у викладених випадках підстави для висновків про вчинення порушень митних правил відсутні.

Заступник директора Департаменту

боротьби з митними правопорушеннями І.С.Бриндальський

Чорна 247-26-98

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.03.2005 р. №41/23-15-1308-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

митниць прямого підпорядкування

Про заповнення електронної копії МД-6

З метою забезпечення організації автоматизації проведення звірок електронних копій декларацій між ДМСУ та МВС, а також з метою безумовного виконання наказів Державної митної служби України від 06.09.2000 №490 “Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав”, від 12.10.2001 №664 “Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України”, від 28.11.2001 №776 “Про введення в дослідну експлуатацію програмно-інформаційного комплексу “Здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України” прошу забезпечити заповнення поля “Серія посвідчення” в електронних копіях декларацій форми МД-6 лише латинськими буквами.

Додатково інформуємо, що з 20.03.2005 буде запроваджено контроль заповнення електронних копій декларацій форми МД-6.

Начальник Управління С.А.Копосов

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.03.2005 р. № 222

Про організацію митного контролю автотранспортних засобів

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 р. за №386/10666

З метою спрощення процедури митного контролю й митного оформлення автотранспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, а також відповідно до статей 40, 41, 54, 60, 69, 81, 84, 147, частини другої статті 111 Митного кодексу України

НАКАЗУЮ:

Установити, що митний контроль автотранспортних засобів (далі - АТЗ) (крім АТЗ громадян, а також АТЗ дипломатичних представництв, консульських установ і представництв міжнародних організацій на території України) здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки документів і відомостей про такі АТЗ.

Декларування АТЗ митним органам здійснюється без заповнення окремої декларації на АТЗ шляхом подання документів, що містять точні відомості про АТЗ, а в разі переміщення ними товарів - також товаротранспортних й товаросупровідних документів.

Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби України від 10.11.2000 № 637 “Про затвердження Порядку митного оформлення автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.2000 за № 892/5113.

Департаменту організації митного контролю (Сербайло А. І.) й Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Салагора М. М.

Голова СлужбиВ. Скомаровський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного

комітету України з питань

регуляторноїполітики

та підприємництва А. В. Дашкевич


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.05.2005 р. №11/1-37/5038-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, начальникам митниць

Щодо класифікації згідно з УКТЗЕД окремих транспортних засобів.

 З метою впорядкування питань класифікації транспортних засобів, що відносяться до товарних позицій 8702 - 8704 згідно з УКТЗЕД, керуючись положеннями статті 312 Митного кодексу України, повідомляємо про наступне.

З урахуванням підходів УКТЗЕД до класифікації транспортних засобів, чинні норми та вимоги до них, транспортні засоби, залежно від їх типів та призначення, поділяються на:

а) пасажирські, які в залежності від кількості визначених виробником автомобіля місць для пасажирів, класифікуються у товарних позиціях 8702 або 8703 за УКТЗЕД;

б) вантажо-пасажирські, що класифікуються у товарній позиції 8703 за УКТЗЕД;

в) вантажні, що класифікуються в товарній позиції 8704 за УКТЗЕД;

г) спеціального призначення (товарна позиція 8705 за УКТЗЕД) - спеціально сконструйовані або пристосовані для розміщення різних пристроїв, які надають їм можливості виконувати визначені нетранспортні функції, тобто основною метою застосування транспортного засобу цієї товарної позиції не є перевезення людей або вантажів.

Звертаємо увагу, що вирішальним фактором при віднесенні транспортного засобу до відповідної товарної позиції УКТЗЕД, є технічні умови, галузь застосування й призначення, визначені заводом-виробником при виготовленні конкретної моделі транспортного засобу або її модифікацій.

 При класифікації малотоннажних автомобілів, автомобілів з суцільнометалевим кузовом та подвійного призначення, транспортних засобів сконструйованих на базі легкового автомобіля (у конструкції яких відсутні шасі та вантажна платформа), конструктивно розрахованих як для перевезення пасажирів, так і вантажів, у товарній позиції 8703 за УКТЗЕД мають виконуватися такі критерії:

а) у салоні автомобіля за сидінням водія наявні сидіння для пасажирів, які можуть бути фіксованими, складними, змонтованими на анкерному кріпленні або виносними;

б) наявність у салоні та багажному відділенні внутрішньої обробки та пристроїв, властивих для транспортних засобів, які призначені для перевезення пасажирів;

г) обов’язкова наявність вікон у двох бокових панелях задньої частини кузова автомобіля, бокових та задніх дверях.

При класифікації малотоннажних вантажних автомобілів з суцільнометалевим кузовом у товарній позиції 8704 за УКТЗЕД мають виконуватися такі критерії:

а) наявність документального підтвердження, що тип цього транспортного засобу вантажний (інформація з паспорту заводу-виробника, технічного паспорту тощо);

б) наявність одного ряду сидінь (крім випадків використання здвоєної кабіни на транспортному засобі з рамою або шасі);

в) наявність встановлених заводським способом постійної панелі або бар’єра між місцем водія й пасажирів та багажним відсіком (у випадках, коли для конкретної моделі автомобіля це передбачено виробником);

г) відсутність розташованих позаду місця водія місць для сидіння (в тому числі відкидних або розкладних) або спеціально призначених місць для їх кріплення (встановлення);

д) відсутність вікон або не більше одного за сидінням водія, у бокових панелях задньої частини кузова автомобіля, крім задніх та бокових дверей (за умови використання даного транспортного засобу як вантажного, що визначено заводом-виробником).

Малотоннажні автомобілі, максимально допустима маса яких дорівнює або менше 5000 кг (наприклад, автомобіль марки ГАЗ 33023) і які

 конструктивно складаються з шасі, здвоєної кабіни (у якій позаду сидіння водія розташовано другий ряд пасажирських сидінь) та вантажної платформи, класифікуються в товарній позиції 8704 за УКТЗЕД за умови наявності документального підтвердження (технічного паспорта на транспортний засіб, сервісної книжки тощо), що тип цього транспортного засобу вантажний.

Малотоннажні автомобілі, призначені як для перевезення пасажирів (мають, як мінімум, ряд пасажирських сидінь позаду сидіння водія), так і для перевезення вантажів і сконструйовані на базі кузова легкового автомобіля, тобто такі, у конструкції яких відсутні шасі та вантажна платформа, класифікуються в товарній позиції 8703 за УКТЗЕД як вантажо-пасажирські.

Не розглядається як вирішальний фактор при віднесенні транспортного засобу до тієї або іншої товарної позиції згідно з УКТЗЕД показник дозволеної максимальної маси автомобіля.

Якщо пред’явлений до митного оформлення автомобіль має зміни в конструкції, які впливають на його класифікацію, то такі зміни повинні бути зазначені в технічному паспорті на транспортний засіб. Не зареєстровані в технічному паспорті на транспортний засіб зміни в конструкції автомобіля не враховуються при його класифікації для цілей митного оформлення й такий автомобіль класифікується з урахуванням призначення автомобіля, визначеного заводом - виробником цієї моделі.

Вважати відкликаними листи Держмитслужби України від 15.01.97 №11/2-295, від 16.02.98 №11/2-1533, від 05.06.2001 №6/21-2820, від 10.06.2004 №25/4-14-37/7367.

Лист Держмитслужби України від 14.03.2001 №3/14-1245-ЕП застосовується у частині, що не суперечить цьому листу.

 

Голова Служби В. В. Скомаровський

 

 ЗАКОН УКРАЇНИ

 

06.07.2005 р. № 2739-IV

 

Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів.

 

(назва із змінами, внесеними згідно із Законом України від 30.11.2005 р. № 3151-IV)

Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 30 листопада 2005 року № 3151-IV

З метою регулювання ввезення на митну територію України та проведення першої реєстрації ввезених або виготовлених в Україні транспортних засобів Верховна Рада України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно із Законом України від 30.11.2005 р. № 3151-IV)

Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу (у тому числі з метою розкомплектування на запасні частини) тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів, легкових автомобілів, вантажних автомобілів, автомобілів спеціального призначення та шасі з встановленими двигунами - коди товарних позицій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 8701 20, 8702 - 8705 та 8706 (шасі з встановленими двигунами тільки для автомобілів товарних позицій 8701 20 та 8702 - 8705) допускається за умови, що на момент переміщення через митний кордон України пройшло не більше 8 років з дати їх виготовлення.

(стаття 1 у редакції Закону України від 30.11.2005 р. № 3151-IV)

Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня “ЄВРО-2” згідно з технічними регламентами та національними стандартами (щонайменше за умови відповідності вимогам рівня “В” ДСТУ UN/ECE R 49-02А,В:2002 або  “B”,”C”,”D” ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002, які застосовують залежно від особливостей конструкції транспортних засобів):

- для тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів та легкових автомобілів - коди товарних позицій 8701 20, 8702 та 8703 - з 1 січня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1 липня 2006 року на зазначені транспортні засоби, переміщені на митну територію України або виготовлені в Україні до 31 грудня 2005 року включно, та транспортні засоби, на які до 31 грудня 2005 року включно видано сертифікати відповідності;

- для вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення - коди товарних позицій 8704 та 8705 - з 1 січня 2007 року.

(стаття 2 у редакції Закону України від 30.11.2005 р. № 3151-IV)

Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України.

(стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 30.11.2005 р. № 3151-IV)

Стаття 1 цього Закону втрачає чинність через п’ять років з дня вступу України до Світової організації торгівлі.

(Закон доповнено статтею 31 згідно із Законом України від 30.11.2005 р. № 3151-IV)

Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на постійне місце проживання до України.

(Закон доповнено статтею 32 згідно із Законом України від 30.11.2005 р. № 3151-IV)

Статтю 4 виключено

(згідно із Законом України від 30.11.2005 р. № 3151-IV)

 Статтю 5 виключено

(згідно із Законом України від 30.11.2005 р. № 3151-IV)

Пункт 3 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №4, ст. 16) виключити.

Пункт 2 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 29, ст. 368) виключити.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

(стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 30.11.2005 р. № 3151-IV)

Президент України В. ЮЩЕНКО

 

м. Київ

6 липня 2005 року

№ 2739-IV

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

19.08.2005 р. №11/1-10/-10242ЕП

 Начальникам регіональних

митниць,

Начальникам митниць

Щодо тимчасового ввезення транспортних засобів громадянами.

У зв’язку з надходженням до Держмитслужби України численних звернень громадян України щодо тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів, зареєстрованих за межами України, інформуємо.

 Згідно Закону України від 13.09.2001 № 2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі - Закон):

громадяни-резиденти - громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають за кордоном;

громадяни-нерезиденти - іноземці, громадяни України, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тимчасово перебувають на території України;

постійне місце проживання - місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов’язків або зобов’язань за договором (контрактом).

Громадянам-нерезидентам дозволяється тимчасове ввезення транспортних засобів для власних потреб терміном до одного року.

Тимчасове ввезення цих транспортних засобів дозволяється за наявності документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У іншому випадку зазначені транспортні засоби підлягають митному оформленню для постійного користування.

Ввезення транспортних засобів для тимчасового користування здійснюється під зобов’язання про їх зворотне вивезення у зазначений термін.

Правилами митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України (наказ Держмитслужби від 25.06.1999 № 393) установлено, що громадяни, якi ввозять тимчасово в Україну транспортнi засоби, подають прикордонним митним органам:

заповнену декларацiю форми МД-7 на тимчасове ввезення транспортного засобу в Україну;

документи, що пiдтверджують право володiння або користування (в тому числi з правом розпорядження) транспортними засобами;

 реєстрацiйнi та технiчнi документи на такi транспортнi засоби, якщо вони були зареєстрованi в країнi придбання чи iншiй країнi;

іншi документи, потрiбнi для митного оформлення, на вимогу спiвробiтника митницi (закордонний паспорт, доручення на перегiн або перевезення транспортного засобу тощо).

Пiд час здiйснення прикордонного та митного контролю застосовується Технологiя прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон (наказ Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби України від 24.11.2003 №297/793 (далі -Технологія).

Окрім цього інформуємо, що у відповідності до Правил ведення обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, та дітей - громадян України, які всиновлені іноземцями (наказом МЗС України від 29.11.1999 № 207-а) узяття на облік громадян України, які постійно проживають за кордоном здійснюється в тій консульській установі України, на території консульського округу якої вони проживають. Для цього громадянин України подає заяву, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, заповнює облікову картку.

У паспорті громадянина для виїзду за кордон робиться відмітка: “Узятий на облік в ..........”, ставляться дата, підпис уповноваженої особи, гербова печатка.

Зняття з обліку здійснюється за заявою громадянина України (якій перебуває на постійному консульському обліку в Посольстві України в і якій переїжджають на постійне місце проживання до України або країни іншого консульського округу). При знятті з обліку в і паспорті громадянина України робляться відповідні запис та відмітка: “Знятий з обліку в …”, ставляться дата, підпис уповноваженої особи, гербова печатка.

Таким чином, питання тимчасового ввезення на митну територію України громадянами України, які мають оформлені належним чином у вiдповiдних державних органах України документи на постiйне мiсце проживання за кордоном, транспортних засобів, що їм належать і зареєстровані за межами України для власних потреб терміном до одного року, законодавчо врегульоване.

Голова Служби В.В.Скомаровський

Науменко В.П.

247-26-9

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.09.2005 р. №010/272-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

 Щодо відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів громадян.

За наявною в Державній митній службі України інформацією існують непоодинокі випадки відмови у митному оформленні товарів і транспортних засобів громадян без надання письмового пояснення причин відмови.

Звертаємо увагу, що статтею 80 Митного кодексу України передбачено, що у разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган зобов’язаний видавати заінтересованим особам письмове повідомлення із зазначенням причин відмови та вичерпним роз’ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Відмова у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів і транспортних засобів громадян повинна обґрунтовуватися з посиланнями на норми актів законодавства з питань митної справи.

Директор Департаменту

декларування та митних режимівВ.П.Науменко

Павліченко О.П.

Котвицька О.Г.

247-27-99

 

МІНІСТЕРСТВОЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 

12.09.2005 р. № 20-12-1196

Щодо доручення Кабінету Міністрів України.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2005 року № 43011/4/1-05 (до листа Мінагрополітики від 26 серпня 2005 року № 37-32-6/13159) щодо зміни кодів УКТ ЗЕД, Міністерство юстиції України повідомляє.

При вирішенні порушеного питання слід враховувати наступне.

Відповідно до Закону України „Про Митний тариф України" Митний тариф України - це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.

В основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.

Митний кодекс України (далі - Кодекс) визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи.

Так, відповідно до частини другої статті 3 Кодексу митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі Україна додержується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і стандартів.

Згідно з частиною першою та пунктом 13 частини другої статті 11 Кодексу безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні органи України.

 Митні органи, реалізуючи митну політику України, виконують такі основні завдання, зокрема, як ведений Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Разом з цим, відповідно до статей 311-313 Кодексу Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів.

В УКТЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.

Для докладнішої товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев’ятий та десятий знаки цифрового коду.

Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в УКТЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків).

Митні органи, реалізуючи митну політику України, виконують такі основні завдання, зокрема, як ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Ведення УКТЗЕД передбачає:

відстежування змін та доповнень до міжнародної основи УКТЗЕД, пояснень та інших рішень по тлумаченню цієї основи, що приймаються Всесвітньою митною організацією;

деталізацію УКТЗЕД на національному рівні та введення додаткових одиниць виміру;

розроблення пояснень та рекомендацій з метою забезпечення однакового тлумачення і застосування УКТЗЕД;

прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів в УКТЗЕД;

поширення інформації про застосування УКТЗЕД;

ведення та зберігання еталонного примірника УКТЗЕД (у паперовому та електронному вигляді);

організацію роботи з видання і поширення УКТЗЕД та пояснень до УКТЗЕД;

здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТЗЕД.

Ведення УКТЗЕД здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 Митні органи класифікують товари, тобто відносять товари до класифікаційних групувань, зазначених в УКТЗЕД.

Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов’язковими для підприємств і громадян.

 

Заступник МіністраЛ.Ф. Єфіменко

Вик. Кравець Я.М.

тел.279-76-33

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.09.2005 р. № 11/6-10/11594-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо застосування положень статті 1 Закону України від 06.07.2005 №2739-IV.

У зв’язку із численним зверненнями громадян та запитами митних органів України щодо пропуску на митну територію України та митного оформлення для постійного користування транспортних засобів за кодами 8702-8704 УКТНЗЕД (при переселенні на постійне місце проживання; отримані громадянами, які постійно проживають в Україні як спадщини; як гуманітарна допомога), і на момент ввезення виготовлені та/або експлуатувались більше ніж 8 років, роз’яснюємо.

Відповідно до статті 1 Закону України від 06.07.2005 № 2739-IV “Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів”, який набрав чинності з дня опублікування (“Урядовий кур’єр” № 138 від 28.07.2005) забороняється ввезення на митну територію України для постійного користування легкових, вантажних автомобілів, автобусів, трамваїв, тролейбусів - коди згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 8702 - 8704, 8603 10 00 10 (у тому числі тих, що ввозяться на митну територію України з метою їх розкомплектування на запасні частини), які на момент ввезення виготовлені та/або експлуатувалися більше ніж 8 років, крім автобусів та вантажних автомобілів, які ввозяться на митну територію України з метою транзиту або  як гуманітарна допомога, та трамвайних вагонів шириною колії 1000 мм, які в Україні не виготовляються.

Згідно з частиною першою статті 96 Митного кодексу України ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територiю товарiв окремих видiв можуть заборонятися законами України. Не можуть бути пропущенi через митний кордон України зокрема, товари забороненi до ввезення в Україну.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Повідомляємо також, що за наявності суперечності законів, поведінка осіб встановлюється рішенням суду або через тлумачення у рішенні Конституційного Суду України.

Т.в.о. Голови Служби В.В.Вовк

Павліченко О.П.

(044)247-27-79

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.09.2005 р. №06 - 8/11-447

На ваше звернення від 14.07.2005р. №11/2-21/8414 Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій надсилає відповідь Вищого господарського суду України, стосовно питання щодо стягнення коштів з митних органів при розгляді судових спорів.

Додаток: 8 арк.

Голова Комітету С.Гуренко

 

Вик. КравченкоМ.М. тел.255-91-26

 

Господарські суди України

 

Продеякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства України з питань митної справи

Рекомендації президії Ви щого господарського суду України від 14.07.05 № 04-5/218

З метою правильного і однакового застосування законодавства України з питань митної справи Вищий господарський суд України вважає за необхідне дати такі рекомендації.

Відповідно до статті 7 Митного кодексу України (далі - Митний кодекс) законодавство України з питань митної справи складається з Конституції України, Митного кодексу, законів України та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, прийнятих відповідно до цих законів.

Згідно з частиною 1 статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Господарські суди при розгляді спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства України з питань митної справи, повинні безпосередньо застосовувати норми міжнародного права, зокрема, статтю VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та Угоду про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) 1994 року, Конвенцію про створення уніфікованої методології визначення митної вартості товару 1950 року, Міжнародну конвенцію про Гармонізовану систему опису та кодування товарів 1983 року, Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів “Інкотермс”, Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати” 2000 року, Угоду про принципи справляння непрямих податків під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав, двосторонні договори про вільну торгівлю за участю України тощо.

При цьому господарським судам слід враховувати положення частини 2 статті 19 Закону України “Про міжнародні договори України”, відповідно до якої у випадку, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

 Відповідно до статті 80 Митного кодексу у разі відмови у митному оформленні та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів митний орган зобов’язаний видавати заінтересованим особам письмове повідомлення із зазначенням причин відмови та вичерпним роз’ясненням вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення та пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України.

Таким письмовим повідомленням, у розумінні пункту 1 Порядку заповнення й використання Картки відмови у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 24.04.1999 №239 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.1999 за № 300/3593, є Картка відмови у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів (далі - картка) з відривним талоном відмови у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів (далі - талон), яка заповнюється в усіх випадках відмови у пропуску на митну територію України чи митному оформленні товарів та інших предметів пред’явлених до митного контролю митному органу України підприємством або перевізником, що самостійно декларує товари, чи особою, уповноваженою на декларування.

Картка заповнюється уповноваженою на це посадовою особою митного органу за встановленою формою, має обов’язкову силу і породжує певні правові наслідки для власників товарів, а отже, є актом державного органу, у розумінні статті 12 Господарського процесуального кодексу України.

Після оформлення картки заповнений відривний талон відокремлюється та передається підприємству або перевізнику чи особі, уповноваженій на декларування.

Таким чином, на підставі оформленого митним органом талона підприємство або перевізник чи особа, уповноважена на декларування, має право на звернення до господарського суду з позовною заявою про оскарження дій митного органу та визнання недійсним талону як акту ненормативного характеру.

З підстав, передбачених пунктом 1.9 статті 1, підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 статті 2, пунктом 6.1 статті 6 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, митні органи, які є контролюючими органами, мають право надсилати податкове повідомлення про обов’язок платника податків сплатити суму податкового зобов’язання стосовно акцизного збору та податку на додану вартість, ввізного та вивізного мита, інших податків,  зборів, які відповідно до законів справляються при ввезенні товарів і предметів на митну територію України. Це податкове повідомлення може бути оскаржене до господарського суду в порядку, передбаченому статтею 5 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”.

Загальні положення визначення митної вартості товарів, які імпортуються в Україну, методи її визначення передбачені статтями 266 -275 Митного кодексу, статтею 16 Закону України “Про Єдиний митний тариф”. Умови та форми декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України встановлені Порядком декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2003 №1375 (далі - Порядок № 1375).

Статтями 259 - 265 Митного кодексу встановлено права та обов’язки декларанта та митниці при визначенні митної вартості товару.

Визначення митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України, здійснюється шляхом застосування методів, визначених у частині 1 статті 266 Митного кодексу. Виходячи із зазначеної норми, методами визначення митної вартості товарів, які возяться на митну територію України є:

метод оцінки за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються (метод 1);

метод оцінки за ціною угоди щодо ідентичних товарів (метод 2);

метод оцінки за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів (метод 3);

метод оцінки на основі віднімання вартості (метод 4);

метод оцінки на основі додавання вартості (метод 5);

резервний метод (метод 6).

Господарським судам потрібно враховувати, що відповідно до частин 2 - 4 статті 266 Митного кодексу основним методом визначення митної вартості товарів є метод оцінки за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються. У випадку, якщо основний метод при визначені митної вартості товару не можна використати, застосовується послідовно кожний із зазначених методів. Однак, методи віднімання та додавання вартості можуть застосовуватися у будь-якій послідовності за розсудом декларанта.

 Для заявлення митної вартості товару застосовуються розділи декларації митної вартості за формами ДМВ - 1 і ДМВ - 2, кожна із яких заповнюється в залежності від методу визначення митної вартості товару, які передбачені статтями 266 - 275 Митного кодексу.

Господарським судам слід враховувати, що відповідно до абзацу другого пункту 12 Порядку № 1375, декларація митної вартості за формою ДМВ-1 подається для заявлення митної вартості товарів, яка визначена шляхом застосування методу оцінки за ціною угоди щодо товарів (метод 1) відповідно до статті 267 Митного кодексу.

Декларація митної вартості за формою ДМВ-2 подається для заявлення митної вартості товарів, визначеної шляхом застосування методів 2-6, передбачених статтями 268 - 273 Митного кодексу.

Господарським судам потрібно враховувати, що для підтвердження заявлених відомостей про митну вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, декларантом подаються документи, передбачені пунктом 14, 15 Порядку № 1375, які підтверджують витрати, визначені у статті 267 Митного кодексу.

Господарським судам потрібно мати на увазі, що перелік, зазначений у вказаних пунктах, не є вичерпним, а отже митниця має право вимагати, а імпортер має право надати і інші докази, які підтверджують митну вартість товару.

У вирішенні питання про визначення митної вартості товару господарським судам слід керуватися положенням частини 1 статті 16 Закону України “Про Єдиний митний тариф”. Виходячи з приписів цієї норми, до митної вартості товарів включається ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі, а також інші фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунку-фактури, зокрема:

на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України;

комісійні та брокерські;

плата за використання об’єктів інтелектуальної власності, що належить до даних товарів та інших предметів і яка повинна бути оплачена імпортером (експортером) прямо чи побічно як умова їх ввезення (вивезення).

Господарським судам потрібно враховувати, що при визначенні митної вартості товару у випадках, передбачених частиною 2 статті 16 Закону України “Про Єдиний митний тариф”, а саме, у випадку явної невідповідності заявленої митної вартості товарів або у разі неможливості перевірки її обчислення, митні органи України визначають митну вартість послідовно на основі ціни на ідентичні товари та інші предмети, на подібні товари та інші предмети, що діють у провідних країнах-експортерах зазначених товарів та інших предметів.

Господарським судам слід мати на увазі, що пунктом 2.3 Порядку роботи відділу контролю митної вартості регіональної митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури митниці при вирішенні питань визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Державної митної служби України від 13.10.2003 № 685 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.10.2003 за № 969/8290 (далі Порядок № 685) зазначено, що неможливість перевірки обчислення митної вартості виникає у випадках:

відсутності рахунку-фактури;

відсутності інших документів, потрібних для здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості;

якщо буде доведено, що заявлені в рахунку-фактурі чи інших документах відомості не відповідають дійсності;

якщо декларант не може документально підтвердити заявлену ним митну вартість;

якщо декларант відмовляється від надання необхідних додаткових відомостей.

Господарським судам потрібно враховувати, що відповідно до пункту 2.5 Порядку № 685 з метою правильного визначення митної вартості товарів та предметів, що переміщуються через митний кордон України посадові особи відділу проводять роботу зі збирання, аналізу, оброблення даних про вартість таких товарів з метою формування бази даних цінової інформації. Таким чином факт заниження митної вартості товару може бути підтверджено витягом цінової інформації бази даних Державної митної служби України.

Порядок користування базою даних визначено постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.1995 № 1044 “Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю”.

 Відповідно до пункту 2.7 Порядку № 685 за відсутності в базі даних цінової інформації відомостей про вартість певного товару (предмета), на підставі яких визначається його митна вартість, можна поряд з іншими джерелами інформації, які використовуються митними органами, користуватись інформацією спеціалізованих експертних організацій, які мають відповідні повноваження та несуть відповідальність за підготовлені висновки згідно з чинним законодавством. Проте, господарським судам слід звертати увагу на те, що висновки експертних організацій щодо вартості товарів застосовуються як допоміжний матеріал при визначенні митної вартості чи здійсненні митної оцінки.

Господарським судам при вирішенні спорів, пов’язаних з відмовою митних органів проводити митне оформлення з відстрочкою сплати імпортером податкового зобов’язання шляхом видачі податкового векселя, слід враховувати, що імпортер може використовувати під час митного оформлення податковий вексель за умови, якщо він є платником податку на додану вартість та має бажання надати податковий вексель органам митного контролю.

Таким чином, застосування податкових векселів є складовою частиною механізму сплати податку на додану вартість.

Механізм погашення податкових векселів, встановлений пунктом 11.5 статті 11 Закону України “Про податок на додану вартість”, не передбачає розрахунків з бюджетом у вексельній формі. Розрахунок з бюджетом шляхом застосування векселів при операціях по сплаті податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію України товарів не є розрахунком з бюджетом у негрошовій формі, а є лише розстрочкою, яка оформлюється шляхом взаємозаліку відповідними органами державної податкової інспекції, збільшенню кредитних зобов’язань господарюючих суб’єктів.

Відповідно до частини 3 статті 1 Закону України “Про систему оподаткування” ставки, механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування. Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України.

Згідно з пунктом 11.4 статті 11 Закону України “Про податок на додану вартість” зміни порядку оподаткування податком на додану вартість

 можуть здійснюватися лише шляхом внесення змін до цього Закону окремим законом, з питань оподаткування цим податком. У разі якщо іншим законом, незалежно від часу його прийняття, встановлюються правила оподаткування цим податком, відмінні від зазначених у цьому Законі, пріоритет мають норми зазначеного Закону. Це правило не поширюється на міжнародний договір (угоду), згода на обов’язковість якого (якої) надана Верховною Радою України.

Господарським судам потрібно мати на увазі, що закони про Державний бюджет України на відповідний рік, не можуть бути застосовані при вирішені спорів даної категорії, оскільки вони не є законами про оподаткування, а відповідні зміни на підставі цих законів до Закону України “Про податок на додану вартість”, який є спеціальним законом про оподаткування, не вносилися.

Вирішуючи спори за участю митниці та суб’єктів малого підприємництва - платників єдиного податку, господарським судам потрібно враховувати, що згідно з пунктом 2.4 статті 2 Закону України “Про податок на додану вартість” платником податку на додану вартість є будь-яка особа, що імпортує (для фізичних осіб - ввозить (пересилає)) товари (супутні послуги) на митну територію України для їх використання або споживання на митній території України, незалежно від того, який режим оподаткування вона використовує згідно із законодавством. Виняток становлять фізичні особи, не зареєстровані платниками податку, які ввозять (пересилають) товари (предмети) у супроводжувальному багажі або отримують їх як поштове відправлення у межах неторгового обороту в обсягах, що не підлягають оподаткуванню відповідно до митного законодавства (крім ввезення транспортних засобів чи запасних частин до них такими фізичними особами) та нерезидентів, які пересилають поштові відправлення згідно з правилами Міжнародного поштового союзу на митну територію України, та отримувачів таких поштових відправлень.

Відповідно підпункту 3.1.2 пункту 3.1 статті 3 зазначеного Закону об’єктом оподаткування є ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту.

Отже, платник єдиного податку, при перетині митного кордону, податок на додану вартість сплачує на загальних підставах.

 Відповідно до преамбули Закону України “Про Митний тариф України” Митний тариф України це систематизований згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі -УКТЗЕД) перелік ставок ввізного мита, яке справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України.

В основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено УКТЗЕД, що базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів.

Відповідно до Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1863 (далі - Порядок № 1863), УКТЗЕД є товарною номенклатурою Митного тарифу, затвердженого Законом України “Про митний тариф України”, що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ведення статистики зовнішньої торгівлі, здійснення митного оформлення товарів.

Згідно із статтею 312 Митного кодексу ведення УКТЗЕД передбачає прийняття рішень щодо класифікації та кодування товарів УКТЗЕД.

Ведення УКТЗЕД здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи відповідно до Порядку № 1863. Пунктом 12 зазначеного Порядку передбачено, що пояснення до УКТЗЕД затверджуються наказом Державної митної служби України.

У разі виникнення сумнівів щодо задекларованих у вантажних митних деклараціях характеристик товару, визначальних для його класифікації або у разі проведення лабораторних досліджень як обов’язкової форми контролю для товарів групи ризику для вирішення питання класифікації товару залучається митна лабораторія. З цією метою ініціюється відбір проб (зразків) товарів, який проводяться відповідно до Порядку взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень (аналізу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1862.

У зверненні до митної лабораторії має бути чітко визначено завдання досліджень, тобто, вказано, які відомості про товар (склад, процентне співвідношення інгредієнтів, фізичні та хімічні характеристики тощо) необхідно встановити або перевірити в процесі досліджень товару. При направленні запитів до митної лабораторії надається супровідна документація, передбачена пунктом 3.5 Порядку № 646.

 Господарським судам потрібно враховувати, що відповідно до абзацу другого пункту 3.7 Порядку № 646 пропозиції митної лабораторії щодо класифікації товару не є визначальними для класифікації товару, а носять інформативний (довідковий характер).

При вирішенні спорів, пов’язаних із відшкодуванням майнової шкоди на підставі статей 1166, 1173 Цивільного кодексу України у зв’язку із неправомірно виданими талонами відмови у митному оформленні вантажу господарські суди повинні враховувати, що відповідальність за шкоду, яка завдана органами державної влади несе держава за рахунок грошових коштів, які їй належать на праві власності (статті 326 - 327 Цивільного кодексу України).

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України в Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, яка передбачає здійснення Державним казначейством України операцій з коштами державного бюджету.

Зі змісту статті 25 Бюджетного кодексу України вбачається, що державне казначейство здійснює безспірне списання з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету та місцевих бюджетів, за рішенням, яке було прийнято державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування.

При цьому господарські суди повинні враховувати, що оскільки розпорядження даним майном відбувається через відповідні фінансові органи держави, то саме зазначені фінансові органи мають бути відповідачами за позовами, що випливають з цього делікту, а отже залучення органів державного казначейства у цій категорії справ є обов’язковим.

При вирішенні цієї категорії справ господарські суди повинні встановлювати наявність складу правопорушення, передбаченого статтею 1166 Цивільного кодексу України, а саме протиправної поведінки (дії чи бездіяльності) з боку посадових осіб митниці, шкідливого результату такої поведінки, причинного зв’язку між протиправною поведінкою і шкодою.

При визначенні розміру завданої шкоди господарським судам потрібно враховувати ступінь вини потерпілої особи(стаття 1193 Цивільного кодексу України), зокрема, тих обставин, що груба необережність самого потерпілого може сприяти виникненню або збільшенню шкоди, що повинно призводити до зменшення шкоди, або відмови у її відшкодуванні.

Ввезення давальницької сировини в Україну здійснюється на підставі статей 229 - 236 Митного кодексу з дозволу митного органу на   переробку товарів на митній території України, з урахуванням вимог спеціального законодавства, а саме Закону України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”. Статтею 2 цього Закону встановлено особливості ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземного замовника та вивезення виробленої готової продукції, в тому числі шляхом надання векселя.

При вирішенні цієї категорії спорів господарським судам потрібно враховувати, що Закон України “Про державну підтримку сільського господарства України”, виходячи із змісту приписів пункту 1.1 статті 1 цього Закону не регулює державну політику у митній та податковій сфері, а отже на митні правовідносини не розповсюджуються.

Голова Вищогогосподарського

суду України Д.Притика

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

19.09.2005 р.№ 06-10/10-956

Державна митна служба України

 За дорученням Голови Верховної Ради України В.Литвина, враховуючи численні скарги громадян, які повертаються на постійне місце проживання в Україну, на дії митних органів Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності як головний Комітет з питань податкового та митного законодавства роз’яснює визначений законодавством порядок ввезення цими громадянами транспортних засобів.

Скарги громадян викликані неправильним трактуванням деякими митницями положень Закону України “Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів” (№ 2739-ІV від 06.07.2005 р.) щодо обмеження віку, екологічних стандартів (Євро-2), сертифікації, реєстрації транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України, який на думку Комітету має застосовуватися з урахуванням інших законодавчих норм і в першу чергу Закону України № 2681-III від 13.09.2001 р. та Постанови Кабінету Міністрів України № 341 від 31.05.94 р.

Слід зауважити - для громадян, які повертаються на постійне місце проживання в Україну, Законом України “Про порядок ввезення

 (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України” (№ 2681-III від 13.09.2001 р.) встановлено спеціальний особливий режим ввезення транспортних засобів без сплати податків та з вимогою про те, що такий громадянин є власником транспортного засобу не менше року та перебуває на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року. Законом визначено, що кожен повнолітній громадянин, що повертаються на постійне місце проживання в Україну може ввезти в такому режимі тільки один транспортний засіб, а також з метою обмеження можливостей перепродажу встановлено спеціальний режим реєстрації цих автомобілів.

Таким чином, цим Законом фактично визначено транспортні засоби, що належать громадянам, які повертаються на постійне місце проживання в Україну, особистими речами, а тому ввезення їх на митну територію України проходить у спеціальному режимі, який можна змінити виключно внесенням змін до цього Закону.

Виходячи з наведеного вище, просимо врахувати викладене вище у роботі митних органів, а цей лист довести до відома керівників регіональних митниць (митниць).

Голова Комітету С.В. БУРЯК

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.09.2005 р. № 16/1-1227-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

До уваги відділів контролю

митної вартості,

Про надання інформації.

До відома та використання в роботі направляємо роз’яснення Президії Вищого господарського суду України „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов‘язаних із застосуванням законодавства України з   питань митної справи”, надіслане на адресу Держмитслужби України листом Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій Верховної Ради України від 16.09.05 № 06-8/11-447.

Начальник Управління митної вартостіІ.Г.Ляденко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.10.2005 р. №31/22-15-5385-ЕП

Начальника регіональних митниць, митниць

 

Щодо проблемних питань, які пов’язані з реєстрацією транспортних засобів МРЕВ МВС ДАІ на підставі митних документів повідомляю наступне.

Інформація про транспортні засоби, які пройшли митне оформлення надається до НЦБ БДР у м. Києві, у повному обсязі одразу після реєстрації транспортних засобів в митних органах на підставі Протоколів 1, 2, 3 про погодження реквізитів, форми та термінів обміну інформацією між Державною митною службою України та Міністерством внутрішніх справ України та Розпорядження „Про затвердження інструкції з обміну інформацією щодо транспортних засобів між Державною митною службою України та Міністерством внутрішніх справ України” від 01.09.2004 №64/4/781.

В разі відсутності інформації про митне оформлення транспортних засобів в базах даних МВС ДАІ співробітникам МВС необхідно звертатись до НЦБ БДР у м. Києві, яке в разі необхідності звертається до Департаменту інформаційних технологій та митної статистики.

Начальник Департаменту С.А.Копосов

Зарубін К.В.

461-12-32

RM-M24_1.rtf

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.10.2005 р. №11/1-10/13441-ЕП

Начальникам регіональних митниці

Начальникам митниць

 

Щодо транзиту через митну територію України транспортних засобів.

 Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 26 січня 2006 року №11/1-10/752-ЕП).

На звернення митних органів України щодо транзитного переміщення через митну територію України транспортних засобів – коди згідно УКТЗЕД 8703 (легкові автомобілі), якi на момент ввезення виготовленi та/або експлуатувалися бiльше нiж 8 рокiв, повідомляємо.

Згідно зі статтею 1 Закону України від 06.07.2005 № 2739-IV “Про деякi питання ввезення на митну територiю України транспортних засобiв” забороняється ввезення на митну територiю України для постiйного користування легкових, вантажних автомобiлiв, автобусiв, трамваїв, тролейбусiв - коди згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi 8702 - 8704, 8603 10 00 10 (у тому числi тих, що ввозяться на митну територiю України з метою їх розкомплектування на запаснi частини), якi на момент ввезення виготовленi та/або експлуатувалися бiльше нiж 8 рокiв, крiм автобусiв та вантажних автомобiлiв, якi ввозяться на митну територiю України з метою транзиту або як гуманiтарна допомога, та трамвайних вагонiв шириною колiї 1000 мм, якi в Українi не виготовляються.

Заборона ввезення стосується лише транспортних засобів, метою ввезення яких є постійне користування на митній території України. При цьому законодавцем не дано визначення постійного користування.

Виходячи з теорії речового права, право користування є частиною змісту триєдиного права власності на річ (майно). Користування може бути постійним або тимчасовим. При цьому постійним визнається користування без встановлення строку такого користування.

З огляду на вищевикладене та враховуючи заборону ввезення транспортних засобів, які на момент ввезення виготовлені та/або експлуатувалися більше ніж 8 років, лише з метою постійного користування,  можна зробити висновок, що ця заборона не стосується їх ввезення з метою транзиту, оскільки транзит не передбачає постійного користування на митній території України та здійснюється у визначені строки.

Крім того зазначаємо, що відповідно до статті 156 Митного кодексу України умовами здійснення транзиту товарів є:

1) товари, що переміщуються транзитом, повинні залишатися у незмінному стані, крім природних втрат, і не використовуватися з іншою метою, крім транзиту;

2) товари, що переміщуються транзитом повинні бути доставленими до митного органу призначення у строк, визначений митним органом відправлення.

Голова Служби О.Б.Єгоров

Черкаська Н.Ю.

(044)247-27-79

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.11.2005 р. № 11/1-10/14507-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Департамент інформаційних

технологій та митної статистики

Повідомляємо, що Департаментом інформаційних технологій та митної статистики Держмитслужби доопрацьований програмно-інформаційний комплекс “Автоматизована система митного оформлення товарів” в частині внесення до електронної копії вантажної митної декларації (графа 31) відомостей про автотранспортні засоби у вигляді окремого реєстру за формою, наведеною нижче.

Форма 16. Інформація про транспортні засоби

Номер Тип Розмір Опис поля

поля

1 N 3 Номер товару

2 N 3 Позиція

3 N 3 Тип транспортного засобу (довідник)

 4 C 15 Марка транспортного засобу

5 C 15 Модель транспортного засобу

6 N 4 Рік випуску

7 C 25 Номер шасі

8 C 17 Номер кузова

9 N 1 Тип двигуна (довідник)

10 N 8.2 Об’єм (потужність) двигуна

11 C 25 Номер двигуна

У зв’язку з викладеним вимагаю з 21.11.05 при митному оформленні транспортних засобів, що підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС України, а саме:

8701 20 - Трактори колісні для перевезення напівпричепів;

8701 90 - Трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів садово-городніх, що керуються водієм, який іде поруч) та трактори для лісового господарства, колісні:

8702 - Автомобілі, розраховані на перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія;

8703 - Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі;

8704 - Автомобілі вантажні;

8705 - Автомобілі спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, машини прибиральні, машини дорожні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі) – забезпечити прийняття електронних копій вантажних митних декларацій із зазначенням вказаних відомостей у графі 31 ВМД.

Прошу довести цю інформацію до відома декларантів та інших зацікавлених осіб.

Держмитслужба відкликає свій лист від 14.11.05 № 11/2-10/14352.

Голова Служби О.Б.Єгоров

Очерет А.Ю.247-27-12

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

17.11.2005 р. № 1118

Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2005 р. за №1428/11708

Із змінами і доповненнями, внесениминаказом Державної митної служби України від 3 липня 2006 року № 550

Відповідно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 № 1022, і з метою вдосконалення митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України (далі - Правила), що додаються.

Уважати такими, що втратили чинність, накази Держмитслужби України від 25.06.99 № 393 “Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України” (із змінами й доповненнями), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.07.99 за № 516/3809, від 26.07.2000 № 407 “Про затвердження Порядку заповнення декларації форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу індивідуального користування, номерного вузла чи агрегату” (із змінами й доповненнями), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.08.2000 за № 491/4712, від 06.09.2000 № 490 “Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.09.2000 за № 627/4848, і від 12.10.2001 № 664 “Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що  ввозяться громадянами на митну територію України” (із змінами й доповненнями), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.11.2001 за № 949/6140.

Управлінню контролю за переміщенням вантажів (Луговець В. А.) протягом 60 днів з дня офіційного опублікування цього наказу розробити проект Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом, і подати його в установленому порядку на затвердження.

Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Околіта М. В.) протягом 60 днів з дня офіційного опублікування цього наказу розробити проект Порядку внесення та повернення грошової застави при переміщенні транспортних засобів громадян через митну територію України і подати його в установленому порядку на затвердження.

Департаменту інформаційних технологій та митної статистики (Копосов С. А.) протягом 60 днів з дня офіційного опублікування цього наказу розробити програмно-інформаційний комплекс “Транспортні засоби громадян” і забезпечити запровадження в митних органах.

Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В. П.) протягом 60 днів з дня офіційного опублікування цього наказу розробити проект Порядку заповнення граф вантажної митної декларації при вивезенні громадянами транспортних засобів за межі митної території України для вільного обігу і подати його в установленому порядку на затвердження.

Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В. П.) та Юридичному департаменту (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Прес-службі (Клочок В. П.) забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації після його офіційного опублікування.

Департаменту міжнародного митного співробітництва (Завтур Д. О.) інформувати Міністерство закордонних справ України та митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу після його офіційного опублікування.

Начальникам митниць інформувати громадян і заінтересовані організації після офіційного опублікування цього наказу про вимоги Правил, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації   та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

Установити, що цей наказ, крім пунктів 1 і 2, набирає чинності після його офіційного опублікування; пункти 1 і 2 - через 80 днів з дня його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Федорова О. О.

Голова Держмитслужби УкраїниО. Б. Єгоров

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України від 17 листопада 2005 р. №1118

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2005 р. за № 1428/11708

Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Загальні положення

.1Дія цих Правил поширюється на транспортні засоби (далі - ТЗ), що переміщуються через митний кордон України громадянами, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, для постійного користування (у тому числі з метою розкомплектування на запасні частини) на митній території України (за її межами) або з метою транзиту, а також тимчасово вивозяться за межі митної території України.

Вимоги цих Правил не застосовуються за умови документального підтвердження, що транспортні засоби увозяться для особистого користування особами, зазначеними в статтях 287 - 290, 292 - 294 Митного кодексу України.

.2Терміни, що вживаються в цих Правилах:

власник ТЗ - громадянин, що відповідно до законів України має право власності на ТЗ, яке підтверджується документально;

документи, що підтверджують право власності на ТЗ:

 а) придбані (отримані) у громадян чи підприємств, - засвідчені нотаріально в країні придбання або в консульських установах чи в посольствах України договори купівлі-продажу, міни чи дарування тощо;

б) придбані у підприємств, - оформлені на відповідних бланках і завірені печатками цих осіб чи інших організацій та установ оригінали рахунків, чеків, рахунків-фактур, інвойсів, інших документів. У цих документах, крім чеків, згідно з формою відповідного бланка повинні бути зазначені дата продажу, номери шасі (рами), кузова (або ідентифікаційний номер), двигуна ТЗ, його модель і рік виготовлення, а також прізвище, ім’я, по батькові особи, якій продано ТЗ;

в) технічні паспорти, технічні талони, сервісні книжки, реєстраційні свідоцтва та інші документи на ТЗ, видані вповноваженими органами країни придбання, із зазначенням власника ТЗ або відміткою про зняття ТЗ з обліку;

ідентифікаційний номер ТЗ (далі - ідентифікаційний номер) - номер (Vehicle Identification Number - VIN) ТЗ, що є структурованим поєднанням буквено-цифрових символів і присвоюється виробником ТЗ з метою ідентифікації останнього та наноситься на деталі кузова, шасі (рами);

квитанція МД-1 - уніфікована митна квитанція МД-1, на підставі якої здійснюються прийняття товарів на зберігання митним органом відповідно до законодавства, справляння митним органом з громадян платежів за ТЗ, що переміщуються цими громадянами через митний кордон України й підлягають оподаткуванню згідно із законодавством, а також справляння митним органом з громадян грошової застави у випадках, установлених законодавством. Форму квитанції МД-1 установлено Порядком застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженим наказом Державної митної служби України від 04.01.2005 №1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за №66/10346;

митна декларація - документ, форму якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів” і в якому містяться відомості про предмети, що переміщуються громадянами через митний кордон України;

номерний вузол - вузол, що класифікується за кодом 8706 або 8707 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), призначений для ТЗ за кодами 8701 - 8705 згідно з УКТЗЕД і при заміні якого реєстраційний орган робить у технічному паспорті (свідоцтві про реєстрацію) відмітку про його заміну;

 обставини непереборної сили - смерть власника ТЗ; стихійне лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів); військові дії чи надзвичайний стан у регіоні, через який переміщується ТЗ; страйк; злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти власника ТЗ; дорожня пригода за участю ТЗ, яка спричинила повне або часткове його пошкодження; неможливість подальшого руху ТЗ, якщо зсув або ожеледиця створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров’ю людей або навколишньому середовищу; інші схожі за характером обставини чи події;

посвідчення про реєстрацію ТЗ (далі - Посвідчення) - документ суворої звітності, що видається митницею власнику ТЗ (уповноваженій особі) для реєстрації цього ТЗ на ім’я особи, зазначеної в цьому документі, у відповідних реєстраційних органах у встановлений законодавством строк;

постійне користування - розпорядження ТЗ, пропущеним митними органами України через митний кордон України для вільного обігу на митній території України (за її межами);

транзит - переміщення ТЗ під митним контролем з одного пункту пропуску через державний кордон України (при ввезенні на митну територію України) в інший пункт пропуску через державний кордон України (при вивезенні за межі митної території України) у незмінному стані, крім природних утрат, у строк, визначений митним органом відправлення, і без використання з іншою метою, ніж була заявлена цьому митному органу;

ТЗ - ТЗ, що класифікуються за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711 (крім мопедів, велосипедів з допоміжним мотором) або 8716 згідно з УКТЗЕД, і номерні вузли та агрегати до них;

Інші терміни вживаються у цих Правилах у значеннях, установлених:

Законом України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” - громадяни, громадяни-резиденти, громадяни-нерезиденти, постійне місце проживання;

Митним кодексом України - ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України (далі - ввезення), вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України (далі - вивезення), вільний обіг, зона митного контролю, митний контроль, митне оформлення, переміщення  товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях (далі - переміщення через митний кордон України), переміщення товарів через митний кордон України в несупроводжуваному багажі (далі - переміщення через митний кордон України), переміщення товарів через митний кордон України в супроводжуваному багажі (далі - переміщення через митний кордон України), предмети, пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України (далі - пропуск), підприємство, уповноважена особа;

Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574, - вантажна митна декларація.

.3ТЗ для здійснення митного контролю та митного оформлення може бути пред'явлений митному органу як власником, так і вповноваженою особою.

.4ТЗ, що переміщуються через митний кордон України громадянами, перебувають під митним контролем:

при ввезенні для постійного користування - з моменту перетину митного кордону України до завершення митного оформлення;

при ввезенні з метою транзиту - з моменту перетину митного кордону України до вивезення за межі митної території України;

при вивезенні для постійного користування або тимчасово - з моменту пред'явлення митному органу та декларування до завершення митного оформлення та вивезення за межі митної території України.

.5Сплата податків і зборів (обов’язкових платежів), нарахованих митним органом, здійснюється із застосуванням квитанції МД-1 у порядку, що встановлюється Держмитслужбою України. Порядок застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 затверджено наказом Держмитслужби України від 04.01.2005 № 1 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за №66/10346.

.6Унесення та повернення грошової застави при ввезенні громадянами ТЗ з метою транзиту здійснюються в порядку, що визначається Держмитслужбою України.

.7Власник ТЗ або уповноважена особа, які переміщують ТЗ через митний кордон України, пред’являють його митному органу й подають такі документи:

 що підтверджують право власності на ТЗ;

що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні);

інші документи, потрібні для митного оформлення ТЗ, подання яких митному органу передбачено законодавством України.

.8Визначення року виготовлення ТЗ здійснюється на основі даних його виробника, що містяться в ідентифікаційному номері ТЗ. Міжнародною організацією стандартизації (ISO) з 1976 року запроваджено міжнародний стандарт ідентифікаційних позначень автомобіля ISO 3779, яким визначається ідентифікаційний номер ТЗ. Ідентифікаційний номер індивідуальний для кожного ТЗ.

Більшість виробників ТЗ рік виготовлення зазначають у VIN 10-м символом у послідовності сімнадцяти знаків. Виняток становлять автомобілі “FORD” (виключно зібрані на підприємствах країн Європи), у яких знак року виготовлення в ідентифікаційному номері кузова зазначається 11-м символом, а 10-м - місяць. Разом з тим існують виробники, що зазначають рік виготовлення ТЗ знаком, розміщеним у іншому місці ідентифікаційного номера кузова ТЗ. Значна кількість марок і моделей ТЗ мають ідентифікаційний номер, у якому рік виготовлення не зазначається. До них належать “BMW”, “MERCEDES”, “NISSAN”, “PEUGEOT”, “RENAULT”, “ROVER”, “SEAT”.

У разі неможливості визначення року виготовлення ТЗ за ідентифікаційним номером за рік виготовлення приймається рік, що значиться в реєстраційних і технічних документах на ТЗ.

При цьому календарна дата виготовлення ТЗ визначається за даними, зазначеними в технічних документах на ТЗ, реєстраційних документах відносно його першої реєстрації або ідентифікаційному номері. У разі неможливості встановлення календарної дати виготовлення ТЗ уважати такою останній день останнього місяця року, зазначеного в ідентифікаційному номері ТЗ.

Датою початку користування ТЗ, що були в користуванні та ввозяться на митну територію України, уважається дата першої реєстрації ТЗ, визначена в реєстраційних документах, які видані вповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці ТЗ на постійній основі. У разі відсутності реєстраційних документів першої реєстрації ТЗ датою початку користування вважати перший день першого місяця року, зазначеного в ідентифікаційному номері ТЗ.

 За наявності обґрунтованих сумнівів щодо визначення року виготовлення ТЗ достовірність установлюється експертом, що має свідоцтво про право проведення експертних досліджень з відповідної експертної спеціальності та внесений до Реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян Міністерства юстиції України.

.9Не підлягає пропуску через митний кордон України ТЗ:

номер кузова (або ідентифікаційний номер), шасі (рами) чи двигуна якого знищено, підроблено або не відповідає запису в реєстраційних документах;

що ввозиться в Україну громадянином для постійного користування, не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання або іншої країни;

що вивозиться за межі України громадянином для постійного користування, не знятий з обліку в підрозділах МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ;

увезення якого в Україну згідно із законодавством заборонено за віком або на який відсутні документи, що підтверджують право власності на ТЗ;

що ввозиться в Україну для постійного користування й за який не сплачено податки та збори (обов'язкові платежі);

який знято з обліку, увозиться з метою транзиту й за який не внесено грошову заставу.

У разі виявлення ознак порушень митних правил посадова особа митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення ТЗ, уживає заходів відповідно до законодавства України з питань митної справи.

.10ТЗ, не пропущені через митний кордон України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також несплати встановлених податків і зборів (обов’язкових платежів), підлягають вивезенню з території України або переданню на склад митного органу оформлення для зберігання відповідно до Митного кодексу України.

.11У разі прийняття власником (уповноваженою особою) рішення про повернення в суміжну державу ТЗ, не пропущеного через митний кордон України, власник (уповноважена ним особа) заповнює два примірники митної декларації на вивезення такого ТЗ.

 Вивезення за межі митної території України ТЗ, не пропущеного через митний кордон України, проводиться виключно в тому пункті пропуску через державний кордон України, у якому цей ТЗ був заявлений до митного оформлення.

Після завершення митного оформлення ТЗ для вивезення один примірник митної декларації з відмітками посадової особи митного органу про завершення митного оформлення передається власникові ТЗ (уповноваженій особі), другий примірник залишається в справах митного органу та підшивається до митної декларації чи зобов’язання про транзит разом з іншими документами (або їх копіями), на підставі яких проводилися митний контроль і митне оформлення при ввезенні ТЗ на митну територію України.

Повернення ТЗ за рішенням власника (уповноваженої особи) здійснюється за умови відсутності в його діях ознак порушень митних правил.

.12Митні органи для звітності та формування статистичних даних ведуть облік ТЗ, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, із застосуванням Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі - ЄАІС).

.13Формування вповноваженими посадовими особами митного органу електронних копій митних декларацій, зобов’язань про транзит здійснюється з використанням програмно-інформаційного комплексу (далі - ПІК) “Транспортні засоби громадян”.

За відсутності належних умов для застосування ПІК “Транспортні засоби громадян” ЄАІС безпосередньо під час оформлення ТЗ уповноваженій посадовій особі митного органу дозволяється вносити інформацію про оформлені протягом робочої зміни митні декларації, зобов’язання про транзит до відповідної бази даних митного органу за допомогою ПІК “Транспортні засоби громадян” і передавати її до ЄАІС протягом чотирьох годин після закінчення робочої зміни.

.14У разі, якщо виробником при виготовленні ТЗ не застосовується ідентифікаційний номер відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 3779, до митних декларацій, письмових зобов’язань про транзит чи про  доставку ТЗ до митного органу вноситься інформація про заводський номер кузова, шасі (рами), який використовується цим виробником.

Для ТЗ, які не обладнані двигуном, відомості про номер і робочий об’єм двигуна до митних декларацій, письмових зобов'язань про транзит чи про доставку ТЗ до митного органу не вносяться.

.15Електронні копії митних декларацій, зобов’язань про транзит чи про доставку ТЗ до митного органу передаються до ЄАІС засобами електронної пошти, а для внесення відміток до таких електронних копій використовуються оперативні канали зв’язку. У разі відсутності зв’язку з ЄАІС передання згаданих електронних копій чи внесення відміток до них здійснюється одразу після поновлення зв'язку з ЄАІС.

У разі відсутності зв’язку з ЄАІС або при виявленні невідповідності ТЗ даним, заявленим у митній декларації, зобов’язанні про транзит чи про доставку ТЗ до митного органу, зазначеним у документах на цей ТЗ, а також наявним у ЄАІС, під час митного оформлення ТЗ, що вивозиться громадянином після транзиту, вирішення питання пропуску таких ТЗ через митний кордон України можливе за умови отримання засобами електронної пошти від митного органу, який здійснив митне оформлення ТЗ при ввезенні його на митну територію України, підтвердження даних митного оформлення цього ТЗ. Запити митних органів щодо підтвердження даних митного оформлення ТЗ, надіслані засобами електронної пошти до митного органу, який здійснив митне оформлення ТЗ при ввезенні його на митну територію України, розглядаються цим митним органом у строк, що не перевищує однієї години з моменту одержання запиту.

Запит до ЄАІС для внесення відміток до електронної копії митної декларації, зобов’язання про транзит чи про доставку ТЗ до митного органу здійснюється за:

кодом підрозділу, який здійснив митне оформлення ТЗ при його ввезенні на митну територію України, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 № 335 (зі змінами) (далі - Класифікатор);

(абзац четвертий пункту 1.15 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної митної служби України від 03.07.2006 р. № 550)

ідентифікаційним номером. У разі, якщо виробником ТЗ не застосовується ідентифікаційний номер відповідно до вимог міжнародного

 стандарту ISO 3779, то в запиті зазначається заводський номер кузова, шасі (рами), який використовується цим виробником;

датою оформлення митної декларації, зобов’язання про транзит чи про доставку ТЗ до митного органу.

.16Департамент інформаційних технологій та митної статистики Держмитслужби України забезпечує посадовим особам митного органу в межах їх повноважень доступ до ЄАІС.

Перелік посадових осіб, які мають право вносити інформацію про оформлені митні декларації, зобов’язання про транзит чи про доставку ТЗ до митного органу до відповідної бази даних митного органу, використовувати ПІК “Транспортні засоби громадян” для формування електронних копій митних декларацій, зобов’язань про транзит чи про доставку ТЗ до митного органу, формувати із застосуванням цього ПІК звіти, а також передавати до ЄАІС інформацію про оформлені протягом певного періоду митні декларації, зобов’язання про транзит чи про доставку ТЗ до митного органу та вносити відмітки до їх електронних копій, затверджується наказом митного органу.

Відповідальність за забезпечення внесення до відповідної бази даних митного органу інформації про оформлені митні декларації, зобов’язання про транзит чи про доставку ТЗ до митного органу, за дотримання строків її передання до ЄАІС, а також внесення відміток до електронних копій митних декларацій, зобов'язань про транзит чи про доставку ТЗ до митного органу покладається на керівників митних органів.

.17Митні декларації, зобов’язання про транзит чи про доставку ТЗ до митного органу, вантажні митні декларації, квитанції МД-1, Акт про проведення митного огляду ТЗ, Посвідчення, а також копії документів, що подавалися для митного оформлення ТЗ, зберігаються в справах митного органу протягом установленого строку.

.18Обмін інформацією між Держмитслужбою України та МВС України про ТЗ, оформлені митними органами, здійснюється в порядку, що встановлюється Держмитслужбою України та МВС України.

Місце митного оформлення ТЗ

.1Митне оформлення ТЗ (крім ТЗ, визначених у пункті 2.2 цих Правил), що переміщуються громадянами через митний кордон України, проводиться в пункті пропуску через державний кордон України митним органом, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України.

 .2Митне оформлення ТЗ, які:

1) ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну;

2) ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну;

3) тимчасово перебувають на території України та декларуються громадянами для постійного користування на цій території,

проводиться митним органом за місцем постійного проживання або тимчасового перебування таких громадян.

.3Митний контроль і митне оформлення ТЗ здійснюються в зонах митного контролю.

Переміщення ТЗ у зону митного контролю й за її межі можливе тільки з дозволу уповноваженої посадової особи митниці.

Не допускається перебування в зоні митного контролю ТЗ, митне оформлення яких завершено.

Митний контроль і митне оформлення ТЗ, що ввозяться для постійного користування на митній території України

.1Пропуск через митний кордон України

.1.1При ввезенні ТЗ на митну територію України його власник або уповноважена особа здійснює в установленому порядку декларування ТЗ і подає митному органу два примірники митної декларації та документи, зазначені в пункті 1.7 цих Правил.

До підпункту 4.1 митної декларації, заповненої в установленому порядку, крім інших відомостей, уносяться такі дані про ТЗ:

тип, марка та модель;

колір;

рік виготовлення й уведення в експлуатацію;

 ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна;

об’єм двигуна (куб. см);

найменування, номери й дати видачі документів, на підставі яких здійснюється митне оформлення (документів, що підтверджують право власності на ТЗ, тощо).

.1.2Якщо митне оформлення здійснюється з наданням пільг в оподаткуванні та квитанція МД-1 не заповнюється, то до пункту 4.1 митної декларації, крім інших відомостей, уносяться найменування, номери й дати видачі документів, що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні.

.1.3Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у митній декларації, реєстраційних і технічних документах на ТЗ, а також проводить документальну перевірку факту реєстрації ТЗ уповноваженими державними реєстраційними органами за кордоном і приймає рішення про можливість здійснення митного оформлення ТЗ.

.1.4Митне оформлення ТЗ здійснюється з обов’язковим складанням Акта про проведення митного огляду транспортного засобу, форму якого наведено в додатку 1 до цих Правил. Такий Акт підписується посадовою особою митного органу, що здійснила митний огляд, і власником ТЗ (уповноваженою особою), засвідчується відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи і залишається в справах митного органу разом з документами, на підставі яких було проведене митне оформлення.

.1.5Уповноваженими посадовими особами митного органу здійснюється визначення коду ТЗ згідно з УКТЗЕД, а також митної вартості ТЗ для нарахування сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які підлягають сплаті при митному оформленні ТЗ.

.1.6При внесенні власником ТЗ (уповноваженою особою) сум належних податків і зборів (обов’язкових платежів) посадовою особою митного органу оформлюється квитанція МД-1.

.1.7У графі “Для службових позначок” митної декларації посадовою особою митного органу вчиняється запис про суми платежів, сплачених при митному оформленні ТЗ, зазначаються номери квитанцій МД-1. У випадку, визначеному в підпункті 3.1.2 цих Правил, замість номерів квитанцій МД-1  та сум платежів зазначаються пункт частини першої статті 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, на підставі якого були надані пільги в оподаткуванні, і код товару згідно з УКТЗЕД на рівні чотирьох знаків.

.1.8Власникові ТЗ (уповноваженій особі) разом з оригіналами технічних та інших документів, що були підставою для митного оформлення, передаються другий примірник квитанції МД-1 (крім випадку, визначеного в підпункті 3.1.2 цих Правил), завірена посадовою особою митного органу копія Акта про проведення митного огляду транспортного засобу й примірник митної декларації. Другий примірник митної декларації залишається в справах митного органу.

.1.9Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю здійснюється на підставі оформлених у повному обсязі примірника митної декларації й другого примірника квитанції МД-1 (крім випадку, визначеного в підпункті 3.1.2 цих Правил). Завершення митного оформлення ТЗ, зазначеного в митній декларації, засвідчується в митній декларації відтиском особистої номерної печатки та підписом посадової особи митного органу.

.1.10Електронні копії митної декларації та квитанції МД-1 протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ передаються уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАІС в установленому Держмитслужбою України порядку.

При цьому до електронної копії митної декларації вносяться:

дані про власника або уповноважену особу (якщо декларування здійснюється останньою): прізвище, ім’я та по батькові, країна постійного проживання, громадянство (підданство), серія й номер паспорта або іншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

дані про ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);

найменування, номери та дати видачі документів, що були підставою для здійснення митного оформлення (документів, що підтверджують право власності на ТЗ, тощо);

 номери квитанцій МД-1;

суми сплачених платежів;

дата митного оформлення;

код підрозділу, який здійснив митне оформлення ТЗ при його ввезенні на митну територію України, відповідно до Класифікатора;

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка провела митне оформлення.

.1.11Яко митне оформлення здійснюється з наданням пільг в оподаткуванні та квитанція МД-1 не заповнюється, то до електронної копії митної декларації уносяться:

дані про власника та уповноважену особу (якщо декларування здійснюється останньою): прізвище, ім’я та по батькові, країна постійного проживання, громадянство (підданство), серія й номер паспорта або іншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

дані про ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);

код товару згідно з УКТЗЕД на рівні чотирьох знаків;

найменування, номери та дати видачі документів, що були підставою для здійснення митного оформлення (документів, що підтверджують право власності на ТЗ, право на надання пільг в оподаткуванні, тощо), а також пункт частини першої статті 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, на підставі якого були надані пільги;

дата митного оформлення;

код підрозділу, який здійснив митне оформлення ТЗ при його ввезенні на митну територію України, відповідно до Класифікатора;

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка провела митне оформлення.

 .2Особливості митного контролю й митного оформлення ТЗ, що ввозяться для постійного користування на митній території України

.2.1ТЗ, що були зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для постійного користування, повинні бути зняті з обліку в цих органах.

.2.2Підтвердженням права на надання пільг в оподаткуванні, передбачених статтею 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, є такі документи:

підтвердження складу спадщини, відкритої за межами України на користь громадянина-резидента, органами, що вчиняють нотаріальні дії в країні її відкриття. Таке підтвердження підлягає легалізації в консульських установах України, що діють у відповідних країнах, якщо інше не встановлено міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом про зняття з постійного консульського обліку у зв’язку з переїздом в Україну, засвідчений гербовою печаткою консульської установи України за місцем попереднього постійного проживання громадянина України;

паспортний документ громадянина іноземної держави на право виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні, виданою компетентним органом України, та/або посвідка на постійне проживання в Україні (при переселенні на постійне місце проживання в Україну громадян іноземної держави);

довідка, видана Міністерством закордонних справ України, за підписом першого заступника Міністра закордонних справ України, а в разі його відсутності - одного із заступників відповідно до розподілу обов’язків, а також керівника фінансового підрозділу Міністерства закордонних справ України про суму коштів, що виплачуються працівникам дипломатичної служби України, які перебували за кордоном у довгостроковому відрядженні або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та повертаються в Україну.

.2.3Для вирішення питання надання пільг в оподаткуванні, передбачених статтею 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, посадова особа митного органу, яка здійснює митне оформлення ТЗ, перевіряє в ЄАІС наявність даних про надання власникові цього ТЗ таких пільг при ввезенні ним для постійного користування інших ТЗ, що класифікуються в одній товарній позиції згідно з УКТЗЕД. У разі виявлення таких даних митне оформлення ТЗ, що класифікується в одній товарній позиції згідно з УКТЗЕД з раніше оформленим на цього громадянина ТЗ, здійснюється на загальних підставах.

.2.4У випадках, визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 2.2 цих Правил, для вирішення питання про направлення до митного органу за місцем проживання власника ТЗ для проведення митного оформлення власник ТЗ або уповноважена особа подає митному органу на бланку митної декларації два примірники зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу та документи, зазначені в пункті 1.7 цих Правил.

Працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довгострокових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, подається замість довідки, виданої Міністерством закордонних справ України, довідка дипломатичного представництва України за кордоном про повернення з довгострокового відрядження або після проходження дипломатичної служби.

.2.5Особою, яка надає зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу, заповнюються пункти 1, “Дата заповнення та особистий підпис” та підпункт 4.2 митної декларації, а до підпункту 4.1 митної декларації вноситься зобов’язання про доставку ТЗ у митний орган призначення такого змісту: “Зобов’язуюсь доставити цей транспортний засіб у ____________________________ митницю до “___” ____________ 200_ року. Про відповідальність згідно зі статтями 332, 336 Митного кодексу України в разі порушення цього зобов’язання ознайомлений”.

У пункті 1 митної декларації зазначаються такі дані про громадянина:

прізвище, ім’я та по батькові;

країна постійного проживання;

громадянство (підданство);

серія й номер паспорта або іншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України.

У підпункті 4.2 митної декларації зазначаються такі дані про ТЗ:

 тип, марка та модель;

колір;

рік виготовлення й уведення в експлуатацію;

ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна;

об’єм двигуна (куб. см);

митний режим (ввезення).

У пункті “Дата заповнення та особистий підпис” митної декларації громадянин власноручно проставляє дату надання зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу, яка повинна збігатися з датою декларування, і особистий підпис.

Інші пункти та підпункти митної декларації громадянином не заповнюються.

.2.6Зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу, заповнене відповідно до підпункту 3.2.5 цих Правил, засвідчується відтиском особистої номерної печатки та підписом посадової особи митного органу. У графі “Для службових позначок” посадова особа митного органу зазначає дату доставки ТЗ до митного органу за місцем проживання власника ТЗ.

.2.7Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у митній декларації, реєстраційних та технічних документах на ТЗ, а також проводить документальну перевірку факту реєстрації ТЗ уповноваженими державними реєстраційними органами за кордоном і приймає рішення про можливість направлення ТЗ для проведення митного оформлення до митного органу за місцем проживання його власника.

.2.8Особі, яка здійснила декларування, разом з оригіналами технічних та інших документів, що були підставою для митного оформлення, передається один примірник зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу. Другий примірник зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу залишається в митному органі.

.2.9Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю здійснюється на підставі зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу, засвідченого

 відтиском особистої номерної печатки та підписом посадової особи митного органу.

.2.10Електронна копія зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАІС у встановленому Держмитслужбою України порядку.

При цьому до електронної копії зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу вносяться:

дані про особу, яка надала зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу: прізвище, ім’я та по батькові, країна постійного проживання, громадянство (підданство), серія й номер паспорта або іншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

дані про ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об’єм двигуна (куб. см);

митний режим (ввезення);

дата доставки ТЗ до митного органу;

код митного органу, до якого направлено ТЗ для проведення митного оформлення, відповідно до Класифікатора;

дата оформлення зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу;

код підрозділу, який здійснив оформлення зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу, відповідно до Класифікатора;

номер особистої номерної печатки посадової особи митниці, яка провела оформлення зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу.

Після завершення формування електронної копії письмового зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу документи, які були підставою для оформлення цього зобов'язання та залишаються у справах митного органу, передаються до відділу контролю за доставкою товарів митного органу.

.2.11Митне оформлення таких ТЗ здійснюється відповідно до пункту 3.1 та з урахуванням підпунктів 3.2.1 - 3.2.3, а видача Посвідчення - відповідно до глави 7 цих Правил. Крім документів, визначених у пункті 1.7

 цих Правил, до митного оформлення громадянином подається зобов’язання про доставку ТЗ до митного органу, оформлене митним органом, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через митний кордон України, через який здійснювалось ввезення ТЗ.

.2.12Для митного оформлення ТЗ, який тимчасово перебуває на території України та декларується громадянином для постійного користування на цій території, власник ТЗ або уповноважена особа подає митному органу заяву довільної форми про проведення митного оформлення ТЗ для постійного користування на митній території України та видачу Посвідчення. До заяви додаються митна декларація, документи, що підтверджують право власності на ТЗ.

У цьому разі під час митного оформлення застосовуються нормативно-правові акти та встановлені ними вікові та інші обмеження щодо ввезення ТЗ для постійного користування на митній території України, чинні на день прийняття митним органом митної декларації, у якій ТЗ задекларовано для постійного користування на цій території. Прийняття митної декларації до оформлення засвідчується відтиском штампа “Під митним контролем” на її зворотному боці.

.2.13Митне оформлення таких ТЗ здійснюється відповідно до пункту 3.1 та з урахуванням підпунктів 3.2.1 - 3.2.3, 3.2.12, а видача Посвідчення - відповідно до глави 7 цих Правил.

Митний контроль та митне оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територію України з метою транзиту

.1Пропуск через митний кордон України

.1.1У разі ввезення ТЗ на митну територію України з метою транзиту його власник або уповноважена особа подає митному органу на бланку митної декларації два примірники зобов’язання про транзит та документи згідно з пунктом 1.7 цих Правил.

.1.2Особою, яка надає зобов’язання, заповнюються: поле для зазначення режиму переміщення громадянина, пункти 1, “Дата заповнення та особистий підпис” та підпункт 4.2 митної декларації, а до підпункту 4.1 митної декларації вноситься письмове зобов’язання про вивезення ТЗ такого змісту: “Зобов’язуюсь вивезти цей транспортний засіб за межі митної території України в термін, визначений митним органом. Про відповідальність згідно зі статтею 349 Митного кодексу України в разі порушення цього зобов’язання ознайомлений”.

 У полі для зазначення режиму переміщення громадянина закреслюється рамка з написом “транзит”.

У пункті 1 митної декларації зазначаються такі дані про громадянина:

прізвище, ім’я та по батькові;

країна постійного проживання;

громадянство (підданство);

серія й номер паспорта або іншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України.

У підпункті 4.2 митної декларації зазначаються такі дані про ТЗ:

тип, марка та модель;

колір;

рік виготовлення й уведення в експлуатацію;

ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна;

об’єм двигуна (куб. см);

митний режим (ввезення).

У пункті “Дата заповнення та особистий підпис” громадянин власноручно проставляє дату надання зобов’язання про транзит, яка повинна збігатися з датою декларування, і особистий підпис.

Інші пункти та підпункти митної декларації громадянином не заповнюються.

.1.3Зобов’язання про транзит, заповнене відповідно до підпункту 4.1.2 цих Правил, засвідчується відтиском особистої номерної печатки та підписом посадової особи митного органу. У графі “Для службових позначок” посадова особа митного органу зазначає дату закінчення транзиту, а у випадку, визначеному в підпункті 4.1.5 цих Правил, також номер квитанції МД-1 і розмір грошової застави.

.1.4Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів

 кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у письмовому зобов’язанні про транзит, реєстраційних та технічних документах на ТЗ, а також проводить документальну перевірку факту реєстрації ТЗ уповноваженими державними реєстраційними органами за кордоном і приймає рішення про можливість здійснення митного оформлення ТЗ.

.1.5Якщо ТЗ не зареєстровано постійно в уповноважених державних реєстраційних органах іноземних держав, то після внесення грошової застави в розмірі суми податків і зборів (обов’язкових платежів), що підлягають сплаті при ввезенні таких ТЗ на митну територію України для постійного користування, посадова особа митного органу оформлює квитанцію МД-1.

У цьому разі митне оформлення ТЗ здійснюється з урахуванням підпунктів 3.1.3 - 3.1.7 цих Правил.

.1.6Особі, яка здійснювала декларування, разом з оригіналами технічних та інших документів, що були підставою для митного оформлення ТЗ, передається один примірник зобов’язання про транзит, а у випадку, визначеному в підпункті 4.1.5 цих Правил, - другий примірник квитанції МД-1 і завірена посадовою особою митниці копія Акта про проведення митного огляду транспортного засобу. Другий примірник письмового зобов’язання про транзит залишається в митному органі.

.1.7Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю здійснюється на підставі зобов’язання про транзит, засвідченого відтиском особистої номерної печатки і підписом посадової особи митного органу, і другого примірника квитанції МД-1 (у випадку, визначеному у підпункті 4.1.5 цих Правил).

.1.8Електронні копії зобов’язання про транзит і квитанції МД-1 не пізніше ніж протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ передаються уповноваженою посадовою особою митниці до ЄАІС у встановленому Держмитслужбою України порядку.

При цьому до електронної копії зобов’язання про транзит вносяться:

дані про особу, яка надала зобов’язання про транзит: прізвище, ім’я та по батькові, країна постійного проживання, громадянство (підданство), серія й номер паспорта або іншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

 дані про ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);

номер квитанції МД-1 і розмір грошової застави (у разі внесення грошової застави);

митний режим (ввезення);

дата закінчення транзиту;

дата митного оформлення;

код підрозділу, який здійснив митне оформлення ТЗ при його ввезенні на митну територію України, відповідно до Класифікатора;

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка провела митне оформлення.

Після завершення формування електронної копії зобов’язання про транзит документи, які були підставою для оформлення цього зобов’язання та залишаються в справах митного органу, передаються до відділу контролю за доставкою товарів митного органу.

.1.9При вивезенні ТЗ, увезених з метою транзиту, особа, яка надала зобов’язання про транзит, подає митному органу документи, що підтверджують право власності на ТЗ, і оформлене при ввезенні цих ТЗ письмове зобов’язання про транзит. У разі внесення грошової застави при ввезенні ТЗ подаються також другий примірник квитанції МД-1 і завірена посадовою особою митниці копія Акта про проведення митного огляду транспортного засобу.

.1.10Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у зобов’язанні про транзит, реєстраційних та технічних документах на ТЗ, а також проводить перевірку за наявними в ЄАІС даними дотримання терміну транзиту та приймає рішення про можливість здійснення пропуску ТЗ за межі митної території України.

За відсутності зауважень посадова особа митного органу на зворотному боці зобов’язання про транзит вчиняє запис “Транзит, вивезення” і завіряє його відтиском особистої номерної печатки та підписом.

 Зобов’язання про транзит залишається у справах митниці і є підставою для зняття ТЗ з контролю.

.1.11Протягом чотирьох годин з моменту пропуску ТЗ через митний кордон України при вивезенні ТЗ за межі митної території України уповноважена посадова особа митного органу передає до ЄАІС інформацію про:

дату вивезення;

код підрозділу, який здійснив пропуск ТЗ, відповідно до Класифікатора;

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка дозволила пропуск ТЗ через митний кордон України.

.2Особливості митного контролю та митного оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територію України з метою транзиту

.2.1Контроль за виконанням зобов’язання про транзит здійснюється митним органом, яким проводилося митне оформлення ТЗ при ввезенні його на митну територію України.

.2.2Контроль за доставкою ТЗ, що переміщуються громадянами через митну територію України транзитом, здійснюється в порядку, установленому Держмитслужбою України.

.2.3Граничний строк транзиту ТЗ через митну територію України не повинен перевищувати 10 діб.

Митний контроль і митне оформлення ТЗ, що тимчасово вивозяться за межі митної території України

.1Пропуск через митний кордон України

.1.1У разі тимчасового вивезення ТЗ за межі митної території України його власник або уповноважена особа подає митному органу документи згідно з пунктом 1.7 цих Правил.

.1.2Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у реєстраційних та технічних  документах на ТЗ, а також проводить документальну перевірку факту постійної реєстрації ТЗ у підрозділах МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію ТЗ, та відсутності тимчасової заборони на зняття з обліку цих ТЗ і приймає рішення про можливість здійснення пропуску ТЗ через митний кордон України.

.1.3Особі, яка здійснила декларування, передаються оригінали технічних та інших документів, що були підставою для пропуску ТЗ через митний кордон України.

.1.4У разі зворотного ввезення тимчасово вивезеного ТЗ його власник або уповноважена особа подає митному органу документи, що підтверджують право власності на ТЗ.

.1.5Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у реєстраційних та технічних документах на ТЗ, і приймає рішення про можливість здійснення пропуску ТЗ через митний кордон України.

.2Особливості митного контролю й митного оформлення ТЗ, що тимчасово вивозяться за межі митної території України

ТЗ, який тимчасово вивозиться за межі митної території України, повинен бути зареєстрований у підрозділах МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ, та повинен мати реєстраційні документи, номерні знаки та розпізнавальний знак держави, які відповідають чинним стандартам України та вимогам міжнародної Конвенції про дорожній рух.

Митний контроль і митне оформлення ТЗ, що вивозяться за межі митної території України для постійного користування

.1Пропуск через митний кордон України

.1.1У разі вивезення ТЗ за межі митної території України його власник або уповноважена особа здійснює в установленому порядку декларування ТЗ і подає митному органу вантажну митну декларацію (крім випадків, визначених у пунктах 2, 3, 6 - 10 частини другої статті 250 Митного кодексу України), заповнену в установленому порядку, і документи згідно з пунктом 1.7 цих Правил.

 Порядок заповнення граф вантажної митної декларації при вивезенні громадянами ТЗ за межі митної території України для постійного користування визначається Держмитслужбою України.

.1.2Митне оформлення проводиться відповідно до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719.

.1.3Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю здійснюється на підставі оформленої вантажної митної декларації.

.1.4Електронна копія вантажної митної декларації передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАІС у встановленому Держмитслужбою України порядку.

.2Особливості митного контролю й митного оформлення ТЗ, що вивозяться за межі митної території України для постійного користування

.2.1ТЗ, який вивозиться за межі митної території України для постійного користування, повинен бути знятий з обліку в підрозділах МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ, та повинен мати реєстраційні документи з відміткою про зняття його з обліку, номерні знаки для разових поїздок та розпізнавальний знак держави, які відповідають чинним стандартам України та вимогам міжнародної Конвенції про дорожній рух.

.2.2У разі вивезення ТЗ за межі митної території України у випадках, визначених у пунктах 2, 3, 6 - 10 частини другої статті 250 Митного кодексу України, його власник або уповноважена особа здійснює в установленому порядку декларування ТЗ і подає митному органу два примірники митної декларації, заповненої в установленому порядку, і документи згідно з пунктом 1.7 цих Правил.

До підпункту 4.1 митної декларації, крім інших відомостей, уносяться такі дані про ТЗ:

тип, марка та модель;

колір;

рік виготовлення та введення в експлуатацію;

 ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна;

об’єм двигуна (куб. см);

найменування, номери й дати видачі документів, на підставі яких здійснюється митне оформлення (документів, що підтверджують право власності на ТЗ, тощо).

.2.3Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у митній декларації, реєстраційних та технічних документах на ТЗ, а також проводить документальну перевірку факту зняття з обліку ТЗ у підрозділах МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ, і приймає рішення про можливість здійснення митного оформлення ТЗ.

.2.4Власникові ТЗ (уповноваженій особі) разом з оригіналами технічних та інших документів, що були підставою для митного оформлення ТЗ, передається примірник митної декларації. Другий примірник митної декларації залишається в справах митного органу.

.2.5Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю здійснюється на підставі оформленої в повному обсязі митної декларації. Завершення митного оформлення ТЗ засвідчується в митній декларації відтиском особистої номерної печатки та підписом посадової особи митного органу.

.2.6Електронна копія митної декларації протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАІС у встановленому Держмитслужбою України порядку.

При цьому до електронної копії митної декларації вносяться:

дані про власника або уповноважену особу (якщо декларування здійснюється останньою): прізвище, ім’я та по батькові, країна постійного проживання, громадянство (підданство), серія й номер паспорта або іншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

дані про ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);

 найменування, номери й дати видачі документів, що були підставою для здійснення митного оформлення (документів, що підтверджують право власності на ТЗ, тощо);

митний режим (вивезення);

дата митного оформлення;

код підрозділу, який здійснив митне оформлення ТЗ, відповідно до Класифікатора;

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка провела митне оформлення.

Видача Посвідчення

.1Видача Посвідчення проводиться відповідним підрозділом митниці, у зоні діяльності якої постійно або тимчасово проживає власник ТЗ (або має намір проживати власник ТЗ, який є громадянином-нерезидентом), за винятком випадків, визначених законодавством.

.2Для отримання Посвідчення власник ТЗ (уповноважена особа) пред’являє ТЗ митному органу й подає заяву, форму якої наведено в додатку 2 до цих Правил.

.3Підставою для оформлення Посвідчення є такі документи:

примірник оформленої митної декларації;

другий примірник квитанції МД-1, що підтверджує сплату митних та інших обов’язкових платежів при митному оформленні ТЗ (крім випадків ввезення ТЗ для постійного користування на митній території України з наданням пільг в оподаткуванні);

що підтверджують право власності на ТЗ;

що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі ввезення ТЗ для постійного користування на митній території України з наданням пільг в оподаткуванні);

завірена посадовою особою митного органу оформлення копія Акта про проведення митного огляду транспортного засобу;

 інші документи, потрібні для митного оформлення ТЗ, подання яких митному органу передбачено законодавством України (закордонний паспорт, паспорт громадянина тощо).

.4Після перевірки документів на ТЗ уповноважена посадова особа митного органу здійснює в оперативному режимі запит до ЄАІС і звіряє дані, зазначені в поданих відповідно до пункту 7.3 цих Правил документах, з даними про цей ТЗ, що містяться в ЄАІС.

.5Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у поданих відповідно до пункту 7.3 цих Правил документах.

За відсутності зауважень посадова особа митного органу вчиняє в митній декларації запис “Звірення проведено, зауважень немає”, який завіряється підписом й відтиском особистої номерної печатки цієї посадової особи. У разі виявлення невідповідностей митний орган направляє митному органу, який провів митне оформлення ТЗ, повідомлення про потребу проведення перевірки та вжиття відповідних заходів до посадових осіб, що провели митне оформлення.

.6Якщо митне оформлення ТЗ було здійснене з наданням пільг в оподаткуванні, то комісією, створеною згідно з наказом митного органу, проводиться перевірка обґрунтованості надання таких пільг.

До складу комісії включаються посадові особи підрозділу, яким здійснюється контроль за нарахуванням та стягненням податків і зборів (обов’язкових платежів), підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил і підрозділу власної безпеки. За рішенням начальника митного органу до складу комісії можуть бути включені інші посадові особи митного органу.

Висновок комісії відображається у вигляді резолюції кожного з членів комісії на заяві громадянина.

У разі виявлення необґрунтованого надання пільг в оподаткуванні при митному оформленні ТЗ вирішується питання стягнення належних податків і зборів (обов’язкових платежів) та заведення справи про порушення митних правил. До митниці, яка проводила митне оформлення ТЗ, направляється повідомлення щодо потреби проведення перевірки й ужиття відповідних заходів до посадових осіб, що провели митне оформлення.

 .7У разі невідповідності даних, зазначених у документах, визначених у пункті 7.3 цих Правил, даним, що містяться в ЄАІС, митний орган уживає заходів для з’ясування обставин митного оформлення ТЗ.

.8До Посвідчення посадовою особою митного органу вносяться відмітки про обмеження щодо передання ТЗ його власником у володіння та/або користування, та/або розпорядження іншим громадянам чи підприємствам без сплати належних податків і зборів (обов’язкових платежів) при наданні пільг з оподаткування ТЗ, що ввозиться для постійного користування на митній території України.

.9Посвідчення виписується у двох примірниках. Перший примірник разом з документами, що підтверджують право власності на ТЗ (право користування ним), реєстраційними й технічними документами, митною декларацією видається власникові ТЗ для подання до підрозділів МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ.

У митній декларації, а також у реєстраційних і технічних документах учиняється запис “Видано Посвідчення від “___” ____________ 200_ року №_______”, який завіряється відтиском особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка видала Посвідчення.

Другий примірник Посвідчення разом із заявою власника ТЗ (уповноваженої особи), завіреною посадовою особою митного органу оформлення копією Акта про проведення митного огляду транспортного засобу, другим примірником квитанції МД-1 і ксерокопіями інших документів, зазначених у пункті 7.3 цих Правил, архівується й зберігається в справах митного органу протягом установленого строку.

.10Електронна копія Посвідчення протягом чотирьох годин з моменту його оформлення передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАІС у встановленому Держмитслужбою України порядку.

Номер і дата видачі Посвідчення вносяться до електронної копії митної декларації, оформленої при ввезенні ТЗ на митну територію України для постійного користування, що міститься в ЄАІС.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В. П. Науменко


 

Додаток 1

до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Форма

Акт

про проведення митного огляду транспортного засобу

№___________

“___” ____________ 20__ року

Огляд проведено________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої посадової особи митного

органу, що провела митний огляд)

Власник ТЗ_________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Тип ТЗ: вантажний, пасажирський, вантажопасажирський, легковий, інше:____________________________________________________________

Код ТЗ за УКТ ЗЕД__________________________________________

Марка, модель ТЗ_____________ Рік виготовлення___________

Ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

                                 

Двигун № _____________, об’єм ______ см3, бензин, дизель _______

Показник спідометра _____________________________________ км

(заповнюється цифрами та словами)

Колір ТЗ_______________________________________________

Тип кузова:

Седан

 

Фаетон-універсал

 

Седан-хардтоп

 

Кабріолет

 

Купе

 

Кабріолет-лімузин

 

Купе-хардтоп

 

Кабріолет-хардтоп

 

Фастбек

 

Родстер

 

 

 

Комбі (Хетчбек)

 

Брогам

 

Універсал

 

Ландо

 

Лімузин

 

Тарга

 

Безкапотний кузов

 

Пікап

 

Фургон

 

Інше

 

Фаетон

     

Маркування кузова (CL, GL, GT тощо) ____________________________

Кількість дверей ____________ Кількість місць для сидіння ___________

Наявні пошкодження й несправності _______________________________

КОД НАЗВА

02 Антиблокувальна система (ABS)

46 Регулювання фар

03 Каталізатор

47 Оббивка зі штучної шкіри

04 Зчіпний пристрій (форкоп)

48 Оббивка з натуральної шкіри

05 Автоматична коробка передач

49 Оббивка з велюру

06 Бортовий комп’ютер

52 Радіоприймач Магнітола CD-програвач

07 Подушка безпеки

55 Роздільні задні сидіння

56 Праве дзеркало заднього виду

08 Затемнені вікна

57 Регульоване дзеркало заднього виду

09 Протикрадіжна сигналізація

58 Обігрівач дзеркала заднього виду з електричним регулятором

10 Тахометр

60 Склозмивач фар

11 Протибуксувна система

61 Скляний люк

13 Адаптивна підвіска

62 Механічний люк даху

15 Колісні диски з легких сплавів

63 Люк даху з електроприводом

17 Електросклопідіймачі

64 Складаний дах кузова

19 5-ступенева коробка передач

65 Гідропідсилювач керма

19 6-ступенева коробка передач

 69 Підігрів сидінь

26 Додаткова галогенна фара

71 Блоківний диференціал

27 Жорсткий знімний дах кузова

73 Сидіння спортивного автомобіля

28 Задній склоочисник

75 Опалення при непрацюючому двигуні

32 Клімат-контроль

82 Телефон

33 Кондиціонер

85 Зовнішній термометр

35 Підголівники

87 Протикрадіжний пристрій

37 Спеціальне фарбування

89 Центральний замок

(потрібні коди закреслити - Х)

При огляді були присутні ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Місце для

ОНП

_______________________________________ _____________________

(ініціали, прізвище інспектора митниці) (підпис)

_______________________________________ _____________________

(ініціали, прізвище власника ТЗ або (підпис)

уповноваженої ним особи)

 

 

Додаток 2

до Правил митного контролю та

митного оформлення транспортних

засобів, що переміщуються

громадянами через митний кордон

України

Форма

Начальникові___________________

_______________________митниці

______________________________

громадянина(ки) _______________

______________________________

______________________________

що проживає

за дресою:_____________________

______________________

ЗАЯВА

Прошу видати Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу.

Марка _____________________ Модель ______________________

Ідентифікаційний номер,

номери кузова, шасі (рами) № двигуна ___________________

____________________________ Об’єм двигуна _________ куб. см

________ року виготовлення Колір ТЗ _____________________

Увезено через __________________ митницю й оформлено за митною декларацією від “___” ____________ 200_ року за документами:

1._________________________________________________________________

  1. ________________________________________________________________
  2. ________________________________________________________________
  3. ________________________________________________________________

Дата ____________ Підпис ____________

 

 

Примітка. Якщо бракує місця для внесення всіх відомостей про ТЗ, то вони наводяться на додатковому аркуші формату А4, про що поряд з ініціалами та прізвищем посадової особи, що проводила митний огляд ТЗ, учиняється запис “Див. на додатковому аркуші”.

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОНИХСПРАВ УКРАЇНИ

 

18.11.2005 р. №71/ВГ/19-531/1-5058-05

На №11/2-10/13080 від 19.10.05

Державна митна служба України

Щодо підтвердження факту оформлення ПМП за кордоном

У відповідь на лист Державної митної служби №11/2-10-13080 від 19 10.05 щодо документів, які підтверджують постійне місце проживання за кордоном громадян України, повідомляємо таке.

Відповідно до положень Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, “Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїздного документа дитини. їх тимчасового затримання та вилучення, а також Порядку розгляду в дипломатичних представництвах або консульських установ” України за кордоном клопотань громадянства України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном документом, що підтверджує постійне проживання громадянина України за кордоном, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом “постійне проживання” або таким написом (з відміткою про дату внесення та із зазначенням посади і прізвища особи, яка його внесла), який скіплюється підписом посадової особи та печаткою відповідного територіального підрозділу МВС України або дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном.

У Законі України “Про імміграцію” зазначено, що документом, який підтверджує право іноземця або особи без громадянства на постійне проживання в Україні, є посвідка на постійне проживання. Зазначена посвідка видасться відповідним територіальним підрозділом МВС України 38 місцем проживання такої особи в Україні на підставі паспортного документа заявника із проставленою в ньому імміграційною візою та рішення спеціального уповноваженого органу про надання дозволу на імміграцію в Україну.

Директор Департаменту Б.М.Базилевський


 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.12.2005 р. № 010/483-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

 Щодо підтвердження факту оформлення переїзду громадян на постійне місце проживання.

До відома та використання в роботі надсилаємо роз’яснення стосовно документів, які підтверджують постійне місце проживання за кордоном громадян України та документів, що підтверджують право іноземця або особи без громадянства на постійне проживання в Україні, надані листом Міністерства закордонних справ України від 18.11.05 №71/ВГ/19-531/1-5058-05.

Додаток: на 1 арк.

Директор Департаменту декларування

та митних режимів В.П.Науменко

 

Росла Н.М.

247-27-99

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.12.2005 р. № 11/4-10/15847-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

митниць

У зв’язку з численними скаргами громадян та з метою вирішення проблемних питань, пов’язаних із заборонами і обмеженнями, встановленими Законом України від 06.07.05 № 2739-IV “Про деякі питання

 ввезення на митну територію України транспортних засобів” (далі – Закон), повідомляємо наступне.

Статтею 1 згаданого Закону України встановлено заборону щодо ввезення на митну територію України для постійного користування легкових, вантажних автомобілів, автобусів, трамваїв, тролейбусів - коди згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 8702 - 8704, 8603 10 00 10 (у тому числі тих, що ввозяться на митну територію України з метою їх розкомплектування на запасні частини), які на момент ввезення виготовлені та/або експлуатувалися більше ніж 8 років, крім автобусів та вантажних автомобілів, які ввозяться на митну територію України з метою транзиту або як гуманітарна допомога, та трамвайних вагонів шириною колії 1000 мм, які в Україні не виготовляються.

Не дивлячись на встановлену Законом заборону, окремі прикордонні митниці пропускали такі транспортні засоби на митну територію України, а внутрішніми митницями приймалося рішення про відмову в митному оформленні таких транспортних засобів, у зв’язку із встановленими Законом обмеженнями, що створювало свого роду пастку – тому, що такі транспортні засоби підлягають вивезенню за межі митної території України або передачі на склад митного органу для подальшого зберігання. При цьому, щоб вивезти транспортний засіб за межі митної території України громадянинові доведеться сплачувати відповідні податки і збори при перетині митного кордону держави, на територію якої він цей транспортний засіб ввозитиме.

У зв’язку з цим, повідомляємо, що 30.11.2005 Верховною Радою України прийнято в цілому проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів”, який набуде законної сили після його підписання Президентом України та офіційного опублікування.

Відповідно до згаданого законопроекту вікові обмеження, встановлені на сьогоднішній день статтею 1 Закону України від 06.07.05 № 2739-IV “Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів”, не будуть поширюватися на транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на постійне місце проживання в Україну.

Крім того, Держмитслужбою розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про нарахування митних зборів з транспортних засобів за нульовою ставкою”. Відповідно до згаданого проекту розпорядження митним органам України буде доручено нараховувати митний збір за нульовою ставкою за перебування під митним контролем та зберігання як таких, що підлягають обов’язковому переданню митниці для   зберігання, транспортних засобів за кодами 8702 – 8704 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, які були ввезені громадянами в 2005 році після набрання чинності Законом України від 06.07.2005 № 2739-IV „Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів” у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну, а також як спадщина, відкрита на користь резидента за межами України, і не були пропущені через митний кордон України внаслідок заборон і обмежень, установлених цим Законом України.

Прошу також обов’язково враховувати, що відповідно до підпункту 2.7.5.2 Порядку нарахування митних зборів, мита, податку на додану вартість та акцизного збору при митному оформленні товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам (далі – Порядок), затвердженого наказом Державної митної служби України від 27.03.2000 № 164 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 за № 227/4448, при нарахуванні митного збору за перебування під митним контролем до терміну перебування під митним контролем не включається, зокрема час, витрачений на отримання інформації, потрібної для здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів та запасних частин до них, за запитом, надісланим одним митним органом іншому (у тому числі центральному апарату Державної митної служби України), а також іншим державним установам. У цьому разі митний збір за перебування під митним контролем нараховується, починаючи з 4-го календарного дня з дати отримання митним органом відповідної інформації.

Враховуючи вищевикладене, а також керуючись абзацом 4 пункту 2.7.5.2 Порядку, прошу до остаточного вирішення питання призупинити практику реалізації транспортних засобів, не пропущених внаслідок заборон і обмежень, установлених Законом України від 06.07.2005 № 2739-IV „Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів”, на які сума митного збору за перебування під митним контролем перевищила вартість таких транспортних засобів.

Заступник Голови Служби О.П.Шейко

Науменко В.П.

Джигалов С.О.

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

26.12.2005 № 11/1-10/16595 26.12.05 № 231/21662

Для забезпечення належного контролю за переміщенням транспортних засобів, увезених на територію України іноземцями-нерезидентами і особами без громадянства-нерезидентами й пропущених через державний кордон України відповідно до пункту 4.2 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України й Державної митної служби України від 24.11.03 № 297/793 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.12.03 за № 1133/8454, роз’яснюємо.

Відповідно до пункту 18 Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.03 № 1989 „Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними” (зі змінами), діяльність контролюючих органів, транспортних та інших організацій і установ під час здійснення пропуску через державний кордон координується органами охорони державного кордону.

Пунктом 16 згаданої Типової технологічної схеми визначено, що зазначені в цьому пункті суб’єкти взаємодіють шляхом обміну інформацією, проведення нарад, спільних інструктажів для виявлення, зокрема, осіб, причетних до протиправної діяльності.

Ураховуючи викладене, у разі виявлення під час проведення паспортного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України в паспортному документі та/або імміграційній картці іноземних громадян-нерезидентів і осіб без громадянства-нерезидентів, які виїжджають з України без ввезеного ними транспортного засобу, неанульованої відмітки „ТЗ реєстраційний №” уповноважена посадова особа підрозділу прикордонного контролю забезпечує невідкладне письмове інформування про це вповноважених посадових осіб митного органу, якими здійснюється митний контроль у цьому пункті пропуску.

 По отриманні від посадової особи підрозділу прикордонного контролю вищезгаданої інформації вповноважена посадова особа митного органу негайно вживає заходів для з’ясування причин і обставин не вивезення цього транспортного засобу, установлення його місцезнаходження, а також вивчає питання щодо можливої наявності факту порушень митних правил, що передбачені статтями 336, 355 Митного кодексу України.

У разі визнання в установленому законодавством порядку згаданих громадян винними в учиненні порушень відповідно до статей 336, 355 Митного кодексу України, митний орган невідкладно, у письмовій формі інформує відповідний підрозділ прикордонного контролю. Інформація повинна обов’язково містити такі дані: прізвище, ім’я, по-батькові, номер та серію паспортного документу.

По отриманні вищезгаданої інформації посадові особи підрозділу прикордонного контролю застосовують до таких громадян заходи, передбачені статтями 25, 26 Закону України від 04.02.94 № 3929-XII “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (зі змінами), у порядку, установленому Правилами в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 № 1074 (зі змінами).

Начальникам митних органів та керівникам підрозділів прикордонного контролю, у зоні діяльності яких розташовано пункти пропуску через державний кордон України, забезпечити до 16.01.06 унесення відповідно до цього листа змін і доповнень до технологічних схем пропуску товарів і транспортних засобів через державний кордон України.

Голова

Державної митної

служби УкраїниО.Б.Єгоров

 

Голова

Державної прикордонної

служби УкраїниМ.М.Литвин

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

29.12.2005 р. №11/2-10/16842-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про подання документів, що підтверджують проведення сертифікації транспортних засобів, які ввозяться громадянами для вільного обігу.

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 14 липня 2011 року № 11.1/2-12/10339-ЕП)

Згідно з частиною другою статті 5 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” із змінами, внесеними Законом України від 30.11.05 № 3151-IV „Про внесення змін до Закону України „Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів””, транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності як нові, так і такі, що були у користуванні, які ввозяться на митну територію України громадянами, підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до законодавства України. Документи, що засвідчують відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, подаються митним органам під час митного оформлення транспортних засобів з метою вільного обігу та уповноваженим в Україні органам під час реєстрації транспортних засобів, якщо вони підлягають реєстрації.

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 1 Митного кодексу України під митним оформленням розуміється виконання митним органом дій (процедур), які пов’язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів.

Пунктом 9 Правил ввезення транспортних засобів на територію України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.94

 №341, встановлено, що ввезені в Україну транспортні засоби реєструються в органах Державтоінспекції на підставі належним чином оформлених і виданих митними органами посвідчень про реєстрацію транспортних засобів (для громадян).

Згідно з пунктом 30 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 №1388, транспортні засоби (вузли і агрегати, що мають ідентифікаційні номери), ввезені в Україну фізичними особами, підлягають реєстрації на підставі заяв власників і виданих митними органами посвідчень на їх реєстрацію в підрозділах ДАІ.

Крім того, пунктом 9 цих Правил встановлено, що реєстрація придбаних нових транспортних засобів проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортного засобу обов’язковим вимогам норм і стандартів, які діють в Україні, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката. Відомості про наявність сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката надаються управлінню Державтоінспекції МВС Держстандартом з Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції. У разі відсутності інформації в підрозділі ДАІ про сертифікацію нового транспортного засобу, що реєструється, копію зазначених сертифіката або свідоцтва подає власник транспортного засобу.

Порядком здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України, затвердженим наказом Держмитслужби України від 12.10.01 № 664 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.11.01 за № 949/6140, а також Правилами митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів,

що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 25.06.99 № 393 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.07.99 за № 516/3809, передбачено здійснення окремих форм митного контролю при оформленні Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України на транспортні засоби, які ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу.

Аналогічні положення містяться у Правилах митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.05 №1118 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.11.05 за №1428/11708, які набирають чинності 05.03.06.

 Таким чином, оформлення митним органом Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України є завершальним етапом здійснення митного контролю транспортних засобів, які ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу.

Враховуючи викладене, вважаємо за можливе вимагати подання документів, що засвідчують відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, митним органам під час оформлення Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України на транспортні засоби, які ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу.

Перший заступник Голови Служби О.О.Федоров

Науменко В.П.

247 26 46

 

Вверх