CashBack Возврат денег при покупках в интернете

Евгения Лисицына

ANTONIO VIVALDI (1678—1741)

 

Article

 

Как и всякий музыкант-исполнитель, органист является в известном роде соавтором композиторов, дающим звучащую жизнь их сочинениям. Помимо технической подготовки, искусства артикуляции, чувства музыкальной формы, органист располагает специфическим средством выразительности — органной регистровкой. Этот инструмент, как ни один другой, способен к передаче всего богатства оркестровых тембров. Неслучайно первые образцы органной литературы XIV—XV веков являлись переложениями хоровой и ансамблевой музыки того времени. И в более поздние периоды органом нередко заменяли оркестр при исполнении ораторий и месс, для этого инструмента сделаны удачные переложения оркестровых сочинений разных авторов.

Своеобразию органа наиболее соответствует оркестровая музыка XVII—XVIII веков: свойственные ей террасная динамика (динамические и звуковые противопоставления), контрасты соло и tutti, чередование глубокого раздумья с подвижно-моторными музыкальными образами. Эта схожесть приемов отчасти, вероятно, и побудила И. С. Баха переложить для органа многие сочинения, написанные в жанре концерта, • том числе скрипичные концерты итальянского композитора Антонио Вивальди (1678—1741).

Солистка Латвийской государственной филармонии органистка Евгения Лисицына, активно концертируя со студенческих лет, имела возможность глубоко изучить особенности органа Рижского Домского собора (фирма Э. Ф. Валькер, 1883—1884 гг.). Давний интерес к музыке эпохи барокко вызвал у нее стремление переложить для органа что-нибудь из оркестровых произведений того времени. Органистка выбрала цикл «Времена года» А. Вивальди, состоящий из четырех скрипичных концертов. В этом программном цикле ярко выражены характерные черты итальянской музыки первой половины XVIII века: моторное движение, возвышенность лирических страниц, террасные противопоставления — все, чему можно найти адекватные краски в органной фактуре и тембрах. Кроме того, в сочинении много образных картин с программным содержанием, воплощению которых как нельзя лучше подходят тембровые нюансы органов романтического типа (в частности органа Рижского Домского собора).

Илма Грауэдиня

 

Ergelmeks ir soiists, kas tieii, bez starpniektem savas domes un izjûtas izsaka ar instrumenta palldzïbu. Ergelnteks ir dirigent*, kura vadTbé spélé savdabïgs «orkestris»: flautu kori, daiâdu metâlpû-iamo instrumentu tembrâlie radinieki, stTqu balsu grupas, vesela rinda specifiski tembrétu stabuju rindas. Ergelnieks ir arl kompo-nista iTdzautors, jo veiksmTga registru izvéle nav mazàk svarïga par tehnisko gatavTbu, artikulécijas izteiksmTbu, muzikâlas formas izjûtu.

Érgejmàkslai specifiskés radoiâs interpretécijas iespéjas érgel-nieki izmantojuli jau kopi seniem laikiem: XIV—XV gs. pirmie irgejliteratüras paraugi ir kora un ansamb|u mûzikas pârlikumi. ArT vélâk èrgeles nereti aizstâjusas orkestri oratoriju un mesu at-skanojumos, lim instrumentam sekmTgi pârlikti daiâdu autoru or-kestra darbi.

Ergelu izteiksmîbai sevilki pieskanTgi ir XVII—XVIII gs. orfcestra mQzikas izteiksmes panémieni: terasu dinamika (dinamisko un skanu masu pretstatTjumi), solo un tutti kontrasti, iedzijinâtu pârdomu télu mija ar motoriski kustîgiem mûzikas téliem. ST tuvTba rosinâjusi i. S. Bahu un vina laikabiedrus érgelèm pàrlikt daudzus koncerta zanra darbus, tai skaitâ arT itâlieiu komponista Antonio Vivaldi (1678—1741) vijolkoncertus.

Latvijas PSR Valsts filharmonijas soliste érgelntece Jevgenija Iri-sicina, jau kopl studiju gadiem aktTvi koncertèjot, praksê iepazi-nusi Rigas Doma èrgeles (E. F. Valkers, 1883./4. g., 127/IV + P). Baroka laika mûzikà iedzi|inoties, radâs vèlme pirlikt érgelèm kaut ko no IT laika orkestra mûzikas. Érgelniece izvèlèjâs A. Vivaldi ietru vijo|koncertu ciklu «Gadalaiki». Sajâ programmâtiskajâ ciklâ neapiaubâmi valda itâlieiu XVIII gs. pirmâs puses mûzikas rakstu-rTgâs iezTmes — motoriskà kustTba, lirisko lappuiu ctldenums, terasu pretstatTjumi, kam var atrast adekvâtas krâsas èrge|faktûrà un tembros. Bez tam — iajâ darbâ ir arT daudzas programmâtiski iz-tèlojolas gleznas, kam piemèrotas romantiskâ tipa èrge|u tembrâlàs nianses.

Sajâ skanu platè ierakstTti A. Vivaldi «Gadalaiki» Jevgenijas l^isi-cmas pârlikumâ érgelèm. LTdz ar to skanu ierakstu draugiem iespè-jams noklausîties un salîdzinât «Gadalaiku» skanèjumu divu atllp-rTgu, tomèr garé radmecTgu instrumentu-orkestru atskanojumâ.

lima Grauzdina

 

 

An organist is said to be a soloist who expresses his thoughts and feelings directly through his instrument without any mediators. An organist is also a conductor under whose leadership a kind of an «orchestra» plays: flute choirs, certain tone-colour relatives of various wind-instruments, groups of string voices, a whole series of specifically sounding pipes. An organist is the composer's colleague in music making, for a fortunate choice of registers is no less important than technical aptitude, expressiveness of the sound produced, correct appreciation of the musical form.

Possibilities of creative interpretation specific to the organ art have been made use of by organists already very early: the first organ literature samples of the XIV—XV centuries are transcriptions of choral and ensemble music. Also later organ has often substituted orchestra in performing oratorios and Masses, orchestral works by various composers have been successfully transcribed for this instrument.

Organs are especially well suited for communicating the musical means of expression characteristic of the XVII—XVIII century orchestral music: terrace-type dynamics (contrapositioning of dynamic and sound masses, contrasts of solo and tutti, alternation of profound reflection images with agile musical characters). This proximity has stimulated J. S. Bach and his contemporaries to transcribe many concert-type works for the organ, including the violin concertos by the Italian composer Antonio Vivaldi (1678— 1741).

The Latvian State Philharmonic Society soloist, organist Yevge-niya Lisitsina already since her study years due to active concert practice has come to know the Riga Dom organ (E. F. Walker, 1883/84, 127/IV -t- P). As a result of delving into the baroque music there emerged a desire to transcribe for the organ some of the epoch's orchestral music. The organist chose A. Vivaldi's cycle of four violin concertos «The Four Seasons». In this programme music cycle features characteristic of the early XVIII century Italian music undoubtedly predominate — locomotory qualities, loftiness of the lyrical pages, contrapositioning of terraces, — and all that can find appropriate colours in the organ textures and timbres. Besides, this work features also quite a few programme-type depicting scenes that can be fittingly performed using tone-colour nuances of the romantic type organ.

Onto this LP A. Vivaldi's «The Four Seasons» have been recorded in Vevgeniya Lisitsina’s transcription for the orqan. Thus fans of recorded music can now listen to and compare the sound of «The Four Seasons» in two different yet related versions — as played by the noble instrument and by an orchestra.

lima Grauzdina

DETAILS

ANTONIO VIVALDI (1678—1741)

Gadalaiki

Cetri koncerti vijolei ar orkestri J. lisicinas pärlikums ergelem

puse

Koncerts Mi maiora,

8 Nr. 1, RV 269, «Pavasaris» — 11.03

Allegro

Largo

Allegro Koncerts sol minora,

8 Nr. 2, RV 315, «Vasara» — 11.22

Allegro non molto. Allegro

Adagio

Presto

puse

Koncerts Fa maiori,

8 Nr. 3, RV 293, «Rudens» — 10.58

Allegro

Adagio molto

Allegro Koncerts fa minors,

8. Nr. 4, RV 297, «Ziema» — 9.12

Allegro non molto

Largo

Allegro

АНТОНИО ВИВАЛЬДИ (1678—1741)

Времена года

Четыре концерта для скрипки с оркестром

Переложение для органа Е. Лисицыной Сторона 1

Концерт ми мажор, соч. 8 № 1,

RV 269 «Весна» — 11.03

Allegro

Largo

Allegro

Концерт соль минор, соч. 8 № 2,

RV 315 «Лето» — 11.22

Allegro поп molto. Allegro

Adagio

Presto

Сторона 2

Концерт фа мажор, соч. 8 № 3,

RV 293 «Осень» 10.58

Allegro

Adagio molto

Allegro

Концерт фа минор, соч. 8 № 4,

RV 297 «Зима» — 9.12

Allegro поп molto

Largo

Allegro

TETOBVTA LISITSINA

The organ of Riga Dom

ANTONIO VIVALDI (1678—1741)

The Four Seasons

Four Concertos for Violin and Orchestra Y. Lisitsina s transcription for the organ

Side One Concerto E-dur,

8 No. 1, RV 269, «Spring» — 11.03

Allegro

Largo

Allegro Concerto g-moll,

8 No. 2, RV 315, «Summer» — 11.22

Allegro non molto. Allegro

Adagio

Presto

Side Two Concerto F-dur,

8 No. 3, RV 293, «Autumn» — 10.58

Allegro

Adagio molto

Allegro Concerto f-moll,

8 No. 4, RV 297, «Winter» — 9.12

Allegro non molto

Largo

Allegro

 

All Vintage Vinyl Records VinylSU.xyz

1.png2.png3.png4.png5.png

Translate

English French

Новое на сайте

Журнал WhatHifi 04-05 2017

Журнал WhatHifi 04-05 2017 alt:fi

Журнал WhatHifi 02-03 2017

Журнал WhatHifi 02-03 2017 alt:fi

Other Articles

CashBack Возврат денег при покупках в интернет магазинах